15 kwietnia 2024

GłównaZdrowie i EdukacjaRasizm, dyskryminacja, mowa nienawiści. Słowniczek pojęć,cz.8 (N).
,

Rasizm, dyskryminacja, mowa nienawiści. Słowniczek pojęć,cz.8 (N).

Nakłanianie do dyskryminacji to działanie, które polega na zachęcaniu lub promowaniu postaw, działań lub przekonań, które prowadzą do dyskryminacji lub nierównego traktowania ludzi na podstawie różnych cech osobistych, takich jak płeć, rasowa, religia, orientacja seksualna, niepełnosprawność, wiek, pochodzenie etniczne, itp.

Nakłanianie do dyskryminacji może przybierać różne formy, w tym retoryczne, propagandowe, publicystyczne lub działania skierowane na promowanie uprzedzeń i nierówności. To działanie może prowadzić do tworzenia toksycznych społecznych norm, które są szkodliwe dla jednostek i społeczeństwa jako całości.

Nakłanianie do dyskryminacji jest często nielegalne i narusza prawa dotyczące równości i non-dyskryminacji obowiązujące w wielu krajach. Przeciwdziałanie temu rodzajowi zachowań jest ważne w budowaniu społeczeństwa, które promuje szacunek dla różnorodności, równość praw i godność każdej jednostki


Niepełnosprawność
Niepełnosprawność to stan trwałej lub czasowej niemożności wykonywania ról społecznych wskutek długotrwałych lub stałych zaburzeń funkcjonowania organizmu, zwłaszcza w zakresie zdolności do wykonywania pracy. Jest to złożone zjawisko wynikające z interakcji między jednostką a jej otoczeniem fizycznym i społecznym, które jest efektem występowania barier w otoczeniu fizycznym i społecznym.

  • niesprawność – każda utrata sprawności lub nieprawidłowość w budowie czy funkcjonowaniu organizmu pod względem psychologicznym, psychofizycznym lub anatomicznym;
  • niepełnosprawność – każde ograniczenie bądź niemożność (wynikające z niesprawności) prowadzenia aktywnego życia w sposobie lub zakresie, które są uznawane za typowe dla człowieka;
  • ograniczenia w pełnieniu ról społecznych, deficyty wynikające z nie- sprawności lub niepełnosprawności, ograniczające lub uniemożliwiające pełną realizację roli społecznej odpowiadającej wiekowi, płci oraz zgodnej ze społecznymi i kulturowymi uwarunkowaniami.

Nietolerancja to postawa lub zachowanie polegające na braku szacunku, akceptacji i zrozumienia wobec różnic między ludźmi, zwłaszcza w odniesieniu do ich przekonań, wartości, kultury, religii, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej czy innych cech osobistych. Jest to postawa negatywna, która może przejawiać się w formie uprzedzeń, dyskryminacji, wykluczenia, nietolerancji oraz nienawiści wobec innych ludzi ze względu na różnice, które odbiegają od własnych przekonań lub norm.

Nietolerancja jest przeciwieństwem tolerancji, która polega na szanowaniu różnorodności i akceptacji innych pomimo różnic. Nietolerancja może prowadzić do konfliktów, dyskryminacji i niesprawiedliwości społecznej. Dlatego promowanie postaw tolerancji, otwartości i zrozumienia jest ważne w budowaniu społeczeństwa opartego na szacunku dla różnorodności i równości praw każdej jednostki. Leży u podstaw →ksenofobii i →dyskryminacji.


Nieuświadomione nastawienie
(ang. unconscious bias); Termin odnoszący się do błędów poznawczych, które wynikają z procesu przetwarzania informacji dotyczących siebie i innych, opartych na stereotypach dotyczących określonych grup społecznych, można określić jako „uprzedzenia nieświadome”. Te nieświadome uprzedzenia to ukryte postawy, zarówno pozytywne, jak i negatywne, które mogą wpłynąć na błędy w ocenie oraz podejmowaniu decyzji, jednocześnie pozostając w sprzeczności z wyraźnymi i świadomymi przekonaniami jednostki.