Projekt:Arbeidsinnvandring og diskriminering-Rasizm, dyskryminacja, mowa nienawiści. Słowniczek pojęć,cz.8,Literka N

Nakłanianie do dyskryminacji
działanie polegające na zachęcaniu innej osoby do naruszania zasady →równego traktowania lub nakazanie jej naruszenia. Przykład: pracodawca zleca agencję pracy tymczasowej znalezienie pracowników wyłącznie w wieku poni żej 40 lat.


Niepełnosprawność
trwała lub okresowa niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodująca niezdolność do pracy. Niepełnosprawność to wielowymiarowe zjawisko, które wynika ze wzajemnych oddziaływań między ludźmi a ich fizycznym i społecznym otoczeniem oraz jest efektem barier napotykanych w otoczeniu fizycznym i społecznym. Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization) wprowadza nastę- pujące pojęcia:

  • niesprawność – każda utrata sprawności lub nieprawidłowość w budowie czy funkcjonowaniu organizmu pod względem psychologicznym, psychofizycznym lub anatomicznym;
  • niepełnosprawność – każde ograniczenie bądź niemożność (wynikające z niesprawności) prowadzenia aktywnego życia w sposobie lub zakresie, które są uznawane za typowe dla człowieka;
  • ograniczenia w pełnieniu ról społecznych, deficyty wynikające z nie- sprawności lub niepełnosprawności, ograniczające lub uniemożliwiające pełną realizację roli społecznej odpowiadającej wiekowi, płci oraz zgodnej ze społecznymi i kulturowymi uwarunkowaniami.

Nietolerancja
brak szacunku dla cudzych praktyk i przekonań, przejawiający się niedopuszczaniem do zachowań czy poglądów różniących się od własnych. Leży u podstaw →ksenofobii i →dyskryminacji.


Nieuświadomione nastawienie
(ang. unconscious bias); termin odnoszący się do błędów poznawczych powstających w procesie przetwarzania informacji na temat nas samych oraz innych osób. Błędy te oparte są właśnie na stereotypowych założeniach wobec określonych grup społecznych. Nieświadome nastawienia (pozytywne i negatywne) mogą prowadzić do błędów w ocenie
i podejmowaniu decyzji, stojąc jednocześnie w sprzeczności z jednoznacznie deklarowanymi i świadomie utrzymywanymi przekonaniami.