Projekt:Arbeidsinnvandring og diskriminering-Rasizm, dyskryminacja, mowa nienawiści. Słowniczek pojęć,cz.9,Literka O

Orientacja seksualna
ukierunkowanie pociągu romantycz- nego i seksualnego oraz możliwość angażowania się w relacje uczuciowe i erotyczne z osobami danej płci.

Wyróżniamy cztery podstawowe orientacje seksualne: →heteroseksualną, →homoseksualną, →biseksualną i →aseksualną. Mówiąc o osobach o określonej orientacji seksualnej, używamy sformułowań: osoba heteroseksualna, osoba homoseksualna, osoba biseksualna, osoba aseksualna.

Osoba pojęcie często używane w →języ-
ku inkluzywnym (równościowym), aby podkreślić podmiotowość drugiego człowieka, przypisaną ludziom nie- zależnie od ich sytuacji, kondycji, płci, orientacji seksualnej, pochodzenia czy poglądów. Użycie pojęć: osoba, osoby, społeczność osób pozwala uniknąć krzywdzącej koncentracji na wybranym aspekcie czy obecności jednej cechy.


Osobaz doświadczeniem migracji
zarówno →migrant, migrantka, jak i obywatel, obywatelka Polski mający doświadczenie →migracji do innego kraju. Osoby takie często na przykład nie znają wystarczająco języka polskiego, nie znają realiów ży- cia codziennego, mogą mieć trudności w →adaptacji.

Osoba nieheteroseksualna osoba, której →orientacja seksualna jest inna niż →heteroseksualna. Osoby nieheteroseksualne w większości określają się jako geje, lesbijki lub →osoby biseksualne, natomiast część z nich nie identyfikuje się z żadnym z tych pojęć.


Osoba niebinarna, genderqueer
osoba określająca swoją →tożsamość płciową poza dychotomicznym podziałem na kobiety i mężczyzn, płeć żeńską i męską.


Osoba transpłciowa
osoba określająca swoją →tożsamość płciową inaczej niż wynika to z jej płci metrykalnej (oznaczonej przy urodze- niu). Osoby transpłciowe mogą być binarne (określające się jako kobieta lub mężczyzn) albo niebinarne (patrz: →osoba niebinarna).

Osoba z niepełnosprawnością lub niepełnosprawnościami
osoba, która ma stale, długotrwale lub okresowo naruszoną sprawność fizycz- ną, psychiczną lub intelektualną, co może, w oddziaływaniu z różnymi ba- rierami, utrudniać czy uniemożliwiać jej pełny i skuteczny udział w życiu spo- łecznym, na zasadzie równości z innymi osobami.

Osoby LGBT+
osoby LGBT+ to pojęcie oznaczające osoby o →orientacjach seksualnych
i →tożsamościach płciowych innych niż →heteroseksualność i →cispłciowość. W akronimie LGBT+ litera L oznacza lesbijki, G – gejów, B – osoby →biseksualne, T – osoby transpłciowe. Znak + przy akronimie oznacza włącze- nie wszystkich innych →orientacji seksualnych i →tożsamości płciowych, bez pominięcia żadnej z ich. Akronimu LGBT+ nie używamy samodzielnie, zawsze poprzedzamy go słowami podkreślającymi podmiotowość osób tworzących grupę, na przykład: osoby LGBT+, społeczność LGBT+ lub spo łeczność osób LGBT+. Można spo- tkać różne warianty tego skrótu, w tym LGBTIAQP (I – osoby interpłciowe, A – osoby aseksualne lub osoby sojusznicze, od ang. “allies”, Q – osoby queer i P – osoby panseksualne).