Projekt:Arbeidsinnvandring og diskriminering-Rasizm, dyskryminacja, mowa nienawiści. Słowniczek pojęć,cz.7. Literka M

Marginalizacja społeczna
stan bądź proces wyrażający się w braku uczestnictwa jednostek lub grup społecznych w sferach życia, w któ- rych uzasadnione jest oczekiwanie, że jednostki te i grupy będą uczestniczyły. Sferami tymi mogą być: rynek pracy, rynek konsumpcji, instytucje wymiaru sprawiedliwości, systemu edukacyjnego. Przyczyną marginalizacji może być: ubóstwo, niski poziom edukacji, bezrobocie, →niepełnosprawność. Zmargi- nalizowane grupy i jednostki (np. →oso- by w kryzysie bezdomności, osoby bezrobotne) żyją więc poza głównym nurtem wybranych obszarów życia danego społeczeństwa i mogą być przez to społeczeństwo traktowane jak przeszkoda.

Międzykulturowość
– takie oddziaływania pomiędzy różnymi kulturami, które pozwalają na budowanie między nimi relacji i wzajemne poznanie. Istotą międzykulturowości jest komunikacja, dialog i zrozumienie. Komunikacja międzykulturowa i edukacja międzykulturowa to są narzędzia służące lepszemu wzajemnemu zrozumieniu osób posiadających różne do- świadczenie kulturowe, wymianie wie- dzy, idei, myśli, pojęć i emocji między przedstawicielami różnych kultur.
Migracje oraz migranci, migrantki
migracje to proces przemieszczania
się między krajami; mogą mieć cha- rakter krótkotrwały lub długotrwa-
ły, wahadłowy lub powrotny. Migracje mogą być dobrowolne lub przymusowe (→uchodźca, uchodźczyni). Są różne cele migracji; osoby migrujące przyjeżdżają do nowego kraju aby pracować, kształcić się, połączyć się z rodziną lub

w innym celu. Migracje mają charak-
ter nieturystyczny. Osoby, które migrują nazywamy migrantami, migrantkami lub →osobami z doświadczeniem migracji. Najczęściej mają one trudności związane z załatwianiem spraw admi- nistracyjno-prawnych, nieznajomością języka polskiego, nieznajomością funkcjonowania urzędów, instytucji oraz życia codziennego, brakiem kontaktów społecznych. →Adaptacja migrantów
i migrantek jest procesem i zależy zarówno od nich samych (np. od przekonania, że chcą tutaj mieszkać, chcą się zbliżyć do polskiego społeczeństwa) oraz społeczności przyjmującej (przeko- nania, że osoby te są równoprawnymi członkami społeczeństwa, a trudności warto minimalizować). Najkorzystniejszą strategią adaptacyjną jest →integracja.

Migranci powrotni, migrantki powrotne
osoby, które powróciły z długotrwałej →migracji z zagranicy. W sytuacji “powrotu” do kraju z dziećmi, będą one miały polskie obywatelstwo, lecz mogą nie znać języka polskiego, mieć trud- ności z →adaptacją (patrz też: →osoby z doświadczeniem migracji).


Mikronierówności
werbalny lub niewerbalny, subtelny
i trudno uchwytny sposób wyrażania →uprzedzeń, który może prowadzić do →wykluczenia (→ekskluzji) albo →dyskryminacji. Dzieje się tak w wyniku efektu kumulacji mikronierówności, które pojedynczo nie mają negatywnego charakteru i nie wpływają na funkjonowanie jednostki w grupie czy w organizacji.

Mniejszości narodowe i etniczne
zbiorowości historycznie (tzn. co najmniej od 100 lat) kultywują tradycje narodowe, etniczne i religijne.

Mobbing
działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi. Konieczne przesłanki mobbingu to długotrwałość i uporczywość, przy czym są one określane jako rozciągnięte w czasie, stale powtarzane działania będące nękaniem lub zastraszaniem pracownika.

Molestowanie
pojęcie zdefiniowane jako nieakceptowane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika
i stworzenie wokół niego zastraszającej, wrogiej lub uwłaczającej atmosfery.


Molestowanie seksualne
każda forma niepożądanych zachowań werbalnych, niewerbalnych lub fizycznych o charakterze seksualnym, których celem lub skutkiem jest naruszenie godności osoby, zwłaszcza poprzez tworzenie atmosfery zastraszenia, wrogości, upodlenia, poniżenia lub obrazy. Molestowanie seksualne obejmuje kontinuum niechcianych i niepożądanych zachowań bezpośrednich, takich jak: niepożądany dotyk oraz komentarze, dowcipy lub gesty o charakterze seksualnym, komentowanie wyglądu, odnoszenie się do →orientacji seksualnej w obraźliwy sposób, robienie
i pokazywanie zdjęć, napisów o seksualnym charakterze, prezentowanie pornografii osobom, które tego nie chcą, zmuszanie do czynności seksualnych oraz zachowań przy użyciu technologii informatycznych, takich jak udostępnianie niepożądanych komentarzy, filmów, zdjęć, dowcipów o charakterze seksualnym, rozpowszechnianie plotek o życiu intymnym itp. “forma dyskryminacji ze względu na płeć, oznacza każde niepożądane zachowa- nie o charakterze seksualnym lub od- noszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika, w szczególności stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery; na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy”.

Definicja ta jest tożsama z definicją znajdującą się w Ustawie z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania.


Mowa nienawiści
publiczne wypowiedzi słowne lub pisemne oraz przedstawienia ikoniczne, które wyrażają w sposób skrajny negatywne uczucia i poglądy pod adresem jednostek lub grup; są to np.: poniże- nia, znieważenia, pomówienia, wypowiedzi lżące, oskarżające i wyszydzające. Wypowiedzi uznawane za mowę nienawiści dotyczą najczęściej zjawiska →rasizmu, nienawiści wobec mniej- szości seksualnych oraz →ksenofobii. Mowa nienawiści stosowana bywa w orzecznictwie prawnym jako moment graniczny wolności słowa, ograniczający swobodę wypowiedzi. Wolność wypowiedzi jest ograniczona poprzez godność drugiej osoby oraz ochronę
jej prawa do swobody myśli, sumienia, wyznania.