Projekt:Rasizm, dyskryminacja, mowa nienawiści. Słowniczek pojęć,cz.6.Literki J+K.

W Polsce obchodzony jest właśnie Tydzień Edykacji Antydyskryminacyjnej, a my oddajemy w Państwa ręce kolejną część naszego słowniczka.

J i K

Język inkluzywny, język równościowy
język wrażliwy na innych. Pozwala na uwzględnianie grup pomijanych i nie- obecnych w języku, np. poprzez stoso- wanie języka wrażliwego na płeć (→fe- minatywy). Docenia pozytywne cechy ludzi, unika stereotypowych, dyskrymi- nujących określeń, które poniżają lub wykluczają innych z powodu wieku, płci, orientacji seksualnej, koloru skóry, religii lub →światopoglądu, pochodze- nia etnicznego czy społecznego oraz cech fizycznych lub psychicznych. Podkreśla podmiotowość każdej osoby, jest wolny od uprzedzeń.

Karta Różnorodności
pisemna deklaracja, podpisywana przez pracodawcę z sektora komercyjnego, publicznego lub pozarządowego. Pra- codawca zobowiązuje się w ten sposób do wprowadzenia →zakazu dyskrymi- nacji w miejscu pracy i podejmowania działań na rzecz tworzenia i promocji →różnorodności oraz wyraża gotowość do zaangażowania w te działania całego personelu i partnerów biznesowych. Treść Karty Różnorodności odnosi się do budowania wewnętrznej kul- tury organizacyjnej, polityki personalnej, monitoringu i edukacji zapewniających →równe traktowanie, przeciwdziałanie →dyskryminacji i →mobbingowi oraz szacunek dla →różnorodności. Karta zobowiązuje także do działań infor- macyjnych dla otoczenia zewnętrznego na temat zasad stosowanych w zarządzaniu personelem, czyli równego traktowania i wspierania różnorodności w miejscu pracy oraz ich efektów. Karta Różnorodności to inicjatywa międzynarodowa, wspierana przez Komisję Europejską.


Kompetencja międzykulturowa
zdolność osoby uczącej się do zachowania się adekwatnie i umiejętnie w sytuacji zetknięcia się z działaniem, postawą i oczekiwaniami obcych dla niej kultur. Adekwatność i umiejętność za- chowania się oznaczają, że osoba zdaje sobie sprawę z różnic kulturowych pomiędzy jej własną i obcą kulturą oraz potrafi sprostać problemom wynikającym z tych różnic.

Korekta płci, tranzycja
proces obejmujący zróżnicowane działania, mające na celu uzyskanie wyglądu ciała i / lub danych formalnych od- powiadających odczuwanej płci, czyli →tożsamości płciowej osoby. W zależności od indywidualnych potrzeb, decyzji i możliwości →osoby transpłciowej korekta obejmuje tranzycję medyczną (dokonanie zmian w ciele), tranzycję prawną (uzgodnienie i wprowadzenie zmiany oznaczenia płci w dokumentach), a także tranzycję społeczną (zmiana funkcjonowania w roli społecznej). Wiedza na temat procesu tranzycji oraz faktu, że części procesu nie mu- szą przebiegać równolegle jest ważnym czynnikiem w dążeniu do zapewnienia pełnej ochrony praw i wolności →osobom transpłciowym, zapobiegania →wykluczeniu (→ekskluzji) oraz wspierania tych osób także w obszarach pozaprawnych.

Ksenofobia
(gr. ksenos: obcy, gość i phobos: strach, uporczywy i chorobliwy lęk); niechęć, wrogość w stosunku do obcych, np. →migrantek i migrantów, →mniejszości narodowych i etnicznych, osób o innym kolorze skóry, wyznawców innych religii itp. Postawa
ta charakteryzuje się niepokojem i poczuciem zagrożenia ze strony wymie- nionych osób. Nie chodzi tu przy tym o sam niepokój i poczucie zagrożenia, a o przesadny i nieadekwatny niepokój bądź przesadne i nieadekwatne poczucie zagrożenia. Przesada ta polegać może na wrogim traktowaniu osób obcych tylko dlatego, że są “obcy”. Nawet, gdy w →stereotypie danej gru-
py obcej przeważają treści pozytywne, stosunek do tej grupy może zostać zniekształcony przez uogólnioną posta- wę ksenofobiczną.

Kwota, system kwotowy
mechanizm wyrównywania udziału osób z grup dyskryminowanych w gremiach decyzyjnych, polegający na określeniu minimalnego udziału danej grupy (25-49%) w danym gremium. Najczę- ściej dotyczy stopniowego zwiększania dostępu kobiet jako płci niedoreprezentowanej do stanowisk w sferze politycznej (celem jest zwiększenie udziału kobiet w parlamencie) lub w sferze gospodarczej (w celu zwiększenia udziału kobiet w radach nadzorczych i/lub
w zarządach spółek).


Kwota ustawowa
kwota wprowadzona do konstytucji i/ lub ordynacji wyborczej, mająca cha- rakter obligatoryjny; zgodnie z polskim Kodeksem wyborczym liczba ko- biet (i odpowiednio także mężczyzn) kandydujących na listach wyborczych nie może być mniejsza niż 35% liczby wszystkich osób kandydujących.

Kwota partyjna
tzw. miękka kwota, przyjmowana na zasadzie dobrowolności, może być wprowadzona w ramach poszczególnych partii politycznych.