Projekt: Arbeidsinnvandring og diskriminering-Rasizm, dyskryminacja, mowa nienawiści. Słowniczek pojęć, cz.15. Literka W.

Wyrównywanie szans
procesy prawne i społeczne, realizowane przez państwo, samorząd i organizacje pozarządowe, które prowadzą do likwidowania barier i zwiększania szans na równość w dostępie do instytucji, edukacji, ochrony zdrowia, usług opiekuńczych i innych dóbr i usług publicznych, różnych form aktywności, informacji itp. Założenie równości wszystkich osób nie tylko wobec prawa, ale też równości traktowania, szans i dostępu zakłada prowadzenie działań na rzecz grup zagrożonych →wykluczeniem lub doświadczających nierównego traktowania (np. osób starszych, →osób z niepełnosprawnościami,→osób LGBT+, → mniejszości narodowych i etnicznych, kobiet) czy- li →działań afirmatywnych, działań pozytywnych.

Wielokulturowość
(ang. multiculturalism); obecność wielu różnorodnych kultur w obrębie jednego państwa. Z wielokulturowością może wiązać się potrzeba tworzenia polityki na rzecz zarządzania różnorodnością kulturową.
Wykluczenie społeczne
jedna z form →marginalizacji społecznej, która oznacza sytuację ograniczenia lub całkowitej niemożności udziału w wielu obszarach życia społecznego. Wykluczeniem społecznym mogą być zagrożeni →uchodźcy i uchodźczynie, poszukujący w Polsce schronienia, którym bariery kulturowe oraz psychologiczne (np. brak znajomości lokalnego języka, trauma wojenna), jak i społecznozawodowe (np. niskie kwalifikacje) uniemożliwiają funkcjonowanie w życiu danego społeczeństwa.