Projekt: Arbeidsinnvandring og diskriminering-Rasizm, dyskryminacja, mowa nienawiści. Słowniczek pojęć, cz.16. Literka Z.

Dzisiaj prezentujemy ostatnie zagadnienie z naszego słownika.

Zakaz dyskryminacji
jedna z fundamentalnych zasad, będanych konsekwencją i logicznym następstwem zasady równości. Każdy człowiek jest równy wobec prawa
i przysługuje mu ochrona przed →dyskryminacją, która jest zabroniona zarówno przez ustawodawstwo polskie, jak i prawo Unii Europejskiej. Prawo- dawstwo polskie i ratyfikowane umowy międzynarodowe będące w Polsce źródłem prawa zakazują dyskryminacji ze względu płeć, rasę, pochodzenie et- niczne, religię, →światopogląd, →niepełnosprawność, wiek i →orientację seksualną. Są to jedynie przykładowe przesłanki, których katalog nie jest zamknięty.