18 kwietnia 2024

GłównaZdrowie i EdukacjaRasizm, dyskryminacja, mowa nienawiści. Słowniczek pojęć, cz.13 (T).
,

Rasizm, dyskryminacja, mowa nienawiści. Słowniczek pojęć, cz.13 (T).

Wakacje sprzyjają odpoczynkowi, ale też i doszkalaniu. Zbliżamy sie do końca naszego słownika.

Tęczowe rodziny to termin używany do opisania rodzin, w których jedno lub więcej rodziców identyfikuje się jako osoba LGBTQ+ (lesbijka, gej, biseksualna, transpłciowa, queer lub inna niebinarna tożsamość płciowa). Termin „tęczowy” odnosi się do symboliki tęczy, która jest często związana z ruchem LGBTQ+.

Tęczowe rodziny mogą przybierać różne formy. Mogą być to rodziny z dziećmi, w których jedno lub oboje rodziców jest osobą LGBTQ+, lub też mogą to być rodziny, które powstały poprzez adopcję, konsolidację z poprzednich związków lub innych form tworzenia rodziny. W tęczowych rodzinach dzieci często wychowują się w atmosferze zrozumienia i akceptacji różnorodności seksualnej oraz płciowej.

Wiele społeczeństw na całym świecie stopniowo staje się bardziej otwartych na różnorodność rodzin i akceptuje tęczowe rodziny jako część szerokiej gamy struktur rodzinnych. Pomimo tego nadal mogą spotykać się z wyzwaniami związanymi z uprzedzeniami i dyskryminacją, ale wzrasta również wsparcie dla tęczowych rodzin w sferze prawniczej, społecznej i kulturalnej.

Tolerancja to postawa i zachowanie polegające na szanowaniu, akceptowaniu i akceptowaniu różnic między ludźmi, włączając w to różnice kulturowe, religijne, światopoglądowe, etniczne, rasowe, czy też różnice dotyczące orientacji seksualnej czy tożsamości płciowej. To umiejętność akceptowania i rozumienia, że inni ludzie mogą mieć odmienne przekonania, wartości i style życia, które różnią się od naszych własnych, ale nadal zasługują na szacunek i równość w społeczeństwie.

Tolerancja opiera się na idei, że różnorodność jest naturalną częścią ludzkiego społeczeństwa i że współistnienie różnych kultur i perspektyw może przyczynić się do obfitego wymiany wiedzy i dobrobytu. Tolerancja promuje pokojowe rozwiązywanie konfliktów, równość, wzajemne zrozumienie oraz współpracę między różnymi grupami i jednostkami.

Współczesne społeczeństwa często stawiają sobie za cel promowanie tolerancji jako wartości fundamentalnej, której przestrzeganie jest istotne dla zapewnienia spokoju, bezpieczeństwa i harmonii między różnymi grupami ludzi. Tolerancja nie oznacza konieczności zgadzania się z innymi, ale polega na otwartości na różnice i poszanowaniu prawa innych do wyrażania swoich przekonań i wyborów życiowych. Jest to istotny element budowania społeczeństwa opartego na zasadach równości i szacunku dla praw każdej jednostki.

Tożsamość płciowa
określa subiektywne poczucie przynależności do danej płci. Nie musi ograniczać się do poczucia bycia mężczyzną lub kobietą, może obejmować także tożsamości niebinarne (wykraczające poza dychotomiczne rozumienie płci; patrz: →osoba niebinarna). Tożsamość płciowa może odpowiadać płci metrykalnej (przypisanej przy urodzeniu) lub może się od niej różnić. Tożsamość płciowa jest niezależna od →orienta- cji seksualnej, co oznacza, że →osoby transpłciowe mogą mieć różną →orientację seksualną.


Tożsamość seksualna to osobista identyfikacja i rozumienie swojej orientacji seksualnej, która określa, do jakiej grupy płciowej lub płciowej się ktoś przyciąga emocjonalnie, romantycznie i seksualnie. To znaczy, że tożsamość seksualna opisuje, czy osoba jest heteroseksualna (przyciągana do osób przeciwnego płci), homoseksualna (przyciągana do osób tego samego płci), biseksualna (przyciągana do osób obu płci), panseksualna (przyciągana do osób niezależnie od płci lub tożsamości płciowej) czy inna.

Warto podkreślić, że tożsamość seksualna jest kwestią osobistą i intymną, a każda osoba ma prawo do identyfikacji i wyrażenia swojej orientacji seksualnej zgodnie z tym, kim się czuje. Tożsamość seksualna niekoniecznie musi korelować z tożsamością płciową, czyli z tym, jaką płcią osoba się identyfikuje (kobieta, mężczyzna, osoba niebinarna, transpłciowa itp.). Oznacza to, że osoba może identyfikować się jako kobieta, a jednocześnie być homoseksualna (przyciągana do innych kobiet) lub biseksualna.

Zrozumienie i szanowanie różnorodności tożsamości seksualnych jest istotne w budowaniu społeczeństwa opartego na równości i akceptacji. Wielu ludzi staje wobec wyzwań i trudności związanych z ujawnianiem swojej tożsamości seksualnej ze względu na społeczne normy i oczekiwania. Dlatego promowanie akceptacji i tolerancji wobec różnych tożsamości seksualnych jest kluczowym elementem walki z dyskryminacją i tworzenia otwartego i przyjaznego środowiska dla wszystkich.Zatem Tożsamość seksualna etykieta słowna funkcjonująca w ob rębie danej kultury, przy pomocy której osoby o zróżnicowanej →orientacji seksualnej dokonują samookreślenia, np.: gej, lesbijka, queer.

Transfobia
uprzedzenie, czyli oporna na zmianę, nieracjonalna (oparta na lęku, pogardzie, dyskomforcie) i nieprzychylna postawa wobec →osób transpłciowych, leżąca u podłoża →dyskryminacji tych osób.

Transpłciowość
wszelkie formy niezgodności między płcią przypisaną przy urodzeniu i tożsamością płciową. Wśród →osób transpłciowych znajdują się osoby
o jednoznacznie męskiej lub jednoznacznie żeńskiej →tożsamości płciowej, jak również →osoby niebinarne.


Transpłciowa kobieta
osoba o tożsamości żeńskiej, której przy urodzeniu przypisano płeć męską.

Transpłciowy mężczyzna
osoba o tożsamości męskiej, której przy urodzeniu przypisano płeć żeńską.

Tranzycja
→korekta płci.