Projekt: Arbeidsinnvandring og diskriminering-Rasizm, dyskryminacja, mowa nienawiści. Słowniczek pojęć, cz.13. Literka T.

Wakacje sprzyjają odpoczynkowi, ale też i doszkalaniu. Zbliżamy sie do końca naszego słownika.

Tęczowe rodziny
samookreślenie używane przez rodziny osób LGBT+ z dziećmi.


Tolerancja
(łac. tolerantia: cierpliwość, wytrwałość); pojęcie z obszaru socjologii, kultury i religii. Oznacza postawę zgody na to, aby zbiorowość, której jesteśmy członkami, była wewnętrznie zróżnicowana w za- kresie istotnych dla nas spraw. Tolerancja to uznanie prawa innych osób do wyznawania i głoszenia poglądów, z którymi się nie zgadzamy oraz praktykowania sposobów życia, których nie aprobujemy. Granice tolerancji najczęściej określane są przy pomocy takich pojęć, jak krzywda i uprawnienia.

Tożsamość płciowa
określa subiektywne poczucie przynależności do danej płci. Nie musi ograniczać się do poczucia bycia mężczyzną lub kobietą, może obejmować także tożsamości niebinarne (wykraczające poza dychotomiczne rozumienie płci; patrz: →osoba niebinarna). Tożsamość płciowa może odpowiadać płci metrykalnej (przypisanej przy urodzeniu) lub może się od niej różnić. Tożsamość płciowa jest niezależna od →orienta- cji seksualnej, co oznacza, że →osoby transpłciowe mogą mieć różną →orientację seksualną.


Tożsamość seksualna
etykieta słowna funkcjonująca w ob- rębie danej kultury, przy pomocy któ- rej osoby o zróżnicowanej →orientacji seksualnej dokonują samookreślenia, np.: gej, lesbijka, queer.

Transfobia
uprzedzenie, czyli oporna na zmianę, nieracjonalna (oparta na lęku, pogardzie, dyskomforcie) i nieprzychylna postawa wobec →osób transpłciowych, leżąca u podłoża →dyskryminacji tych osób.

Transpłciowość
wszelkie formy niezgodności między płcią przypisaną przy urodzeniu i tożsamością płciową. Wśród →osób transpłciowych znajdują się osoby
o jednoznacznie męskiej lub jednoznacznie żeńskiej →tożsamości płciowej, jak również →osoby niebinarne.


Transpłciowa kobieta
osoba o tożsamości żeńskiej, której przy urodzeniu przypisano płeć męską.

Transpłciowy mężczyzna
osoba o tożsamości męskiej, której przy urodzeniu przypisano płeć żeńską.

Tranzycja
→korekta płci.