25 lipca 2024

GłównaSprawy urzędowePrzepisy prawa o równym traktowaniu.

Przepisy prawa o równym traktowaniu.

Przepisy prawa polskiego w zakresie równego traktowania
→ Dyrektywy tzw. pakietu antydyskryminacyjnego Unii Europejskiej
→ Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej
→ Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
→ Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej
→ Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych
→ Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet
→ Międzynarodowa konwencja
w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej
→ Międzynarodowy pakt praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych
→ Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych
→ Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
→ Traktat o Unii Europejskiej
→ Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
→ Ustawa Kodeks karny → Ustawa Kodeks pracy
→ Ustawa mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym
→ Ustawa o cudzoziemcach
→ Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
→ Ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania
→ Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym
→ Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego

→ Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
→ Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
→ Ustawa o repatriacji
→ Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
→ Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
→ Ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
→ Ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania