25 lipca 2024

GłównaZdrowie i EdukacjaRasizm, dyskryminacja, mowa nienawiści. Słowniczek pojęć, cz.9 (P).
,

Rasizm, dyskryminacja, mowa nienawiści. Słowniczek pojęć, cz.9 (P).

Przed Państwem kolejna cześć naszego słowniczka.Mamy nadzieję, ze równie pomocna.

Parytet to zasada lub praktyka polegająca na zapewnieniu równego reprezentowania lub równych szans dla różnych grup lub płci w danej dziedzinie, takiej jak polityka, zarządzanie, czy też przedsiębiorczość. Parytet ma na celu wyeliminowanie nierówności i dyskryminacji oraz promowanie uczciwego dostępu do różnych stanowisk, funkcji lub szans niezależnie od płci, pochodzenia etnicznego, wieku lub innych cech osobistych.

Najczęściej mówi się o parzystości płciowej lub parytecie płciowym, który zakłada, że obie płcie (kobiety i mężczyźni) powinny być reprezentowane w danej dziedzinie lub instytucji w zbliżonym stosunku, co odzwierciedla ich udział w populacji lub na rynku pracy. W polityce, na przykład, parytet płciowy może oznaczać, że określony odsetek miejsc w parlamencie lub rządzie musi być zarezerwowany dla przedstawicieli obu płci.

Parytet może mieć na celu zarówno zwiększenie obecności i wpływu jednej z płci, która jest zazwyczaj niedoreprezentowana, jak i promowanie równości i zrównoważonego udziału w procesach decyzyjnych i społecznych.


Prawa człowieka
Prawa wszystkich członków społeczeństwa, wynikające z faktu bycia ludzkim istnieniem, są równoważne, niepodważalne i uniwersalne. Ich źródłem jest naturalna godność każdej jednostki. Te prawa obejmują, między innymi, swobodę i równość w sferze praw, prawo do życia, wolności, bezpieczeństwa, równości przed prawem, dostępu do sądu i możliwości obrony, swobodę przemieszczania się, prawo do posiadania obywatelstwa, zawarcia małżeństwa i zakładania rodziny, ochrony prywatności, własności, wolności myśli, sumienia, wyznania religijnego oraz wyrażania swoich przekonań, prawa do pokojowego zgromadzania się i stowarzyszania się

do uczestniczenia w rządzeniu swoim krajem, do zabezpieczenia społeczne- go zdrowia i dobrobytu, do pracy, urlopu i wypoczynku, do oświaty i uczestniczenia w kulturze. Prawa człowieka zostały określone w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, rezolucji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych z 10 grudnia 1948 r. Prawa człowieka powinny być chronione przepisami prawa przez Państwa Członkowskie ONZ.


Prawa podstawowe
prawa osobiste, obywatelskie, polityczne, gospodarcze i społeczne, które przysługują obywatelom i obywatelkom Unii Europejskiej, zebrane w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Odnoszą się do niepodzielnych, powszechnych wartości Unii Europejskiej, czyli poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości.

Wartości te są wspólne Państwom Członkowskim UE w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, →tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn.


Przemoc ze względu na płeć

Przemoc, która jest skierowana przeciwko osobie ze względu na jej płeć, tożsamość płciową lub ekspresję płciową, lub której ofiarami stają się w przeważającej mierze osoby danej płci, jest szkodliwym działaniem, które może prowadzić do uszkodzeń fizycznych, seksualnych, emocjonalnych, psychicznych lub ekonomicznych. Ta forma przemocy jest motywowana stereotypami płciowymi i uprzedzeniami związanymi z płcią, wynikającymi z norm i oczekiwań obowiązujących w danym społeczeństwie i kulturze, oraz nierówności w relacjach między płciami.

Przemoc ze względu na płeć jest rozumiana jako rodzaj dyskryminacji i naruszenie podstawowych praw ofiary. Obejmuje różne nieakceptowalne praktyki, takie jak przemoc w związkach partnerskich, przemoc seksualna (w tym gwałt, napaść seksualna, molestowanie seksualne), handel ludźmi, niewolnictwo, przymusowa prostytucja, przymusowe małżeństwa, naruszanie praw reprodukcyjnych, okaleczanie narządów płciowych żeńskich, tzw. „zabójstwa z powodu honoru” i wiele innych

Przestępstwa z nienawiści to wszelkie czyny przestępcze, których motywacje wynikają z uprzedzeń i są wymierzone w ludzi i ich mienie. W tego typu przestępstwach ofiara lub inny cel ataku są wybierani ze względu na ich rzeczywiste lub domniemane powiązanie, związki, przynależność, członkostwo lub udzielanie wsparcia grupie wyróżnionej na podstawie cech wspólnych dla jej członków. Takie cechy obejmują, między innymi, rasę, pochodzenie etniczne, język, kolor skóry, religię, płeć, wiek, niepełnosprawność fizyczną lub psychiczną, orientację seksualną i inne podobne cechy. Warto zaznaczyć, że przestępstwa z nienawiści są zabronione przez prawo karne.