Projekt:Arbeidsinnvandring og diskriminering-Rasizm, dyskryminacja, mowa nienawiści. Słowniczek pojęć,cz.9,Literka P.

Parytet
mechanizm polegający na określeniu równego (50/50%) udziału kobiet i mężczyzn w gremium decyzyjnym lub na li-ście wyborczej.


Prawa człowieka
równe, niezbywalne i powszechne prawa wszystkich członków wspólnoty ludzkiej, wynikające z samego faktu bycia człowiekiem. Ich źródłem jest przyrodzona godność każdego człowieka. Obejmują między innymi wolność i równość praw, prawo do życia, wolności, bezpieczeństwa, do równości wobec prawa, do sądu i obrony, do poruszania się, posiadania obywatelstwa, do mał- żeństwa i założenia rodziny, do ochrony życia prywatnego, do posiadania własności, do wolności myśli, sumienia, religii, poglądów i ich wyrażania, do pokojowego gromadzenia się i zrzeszania,

do uczestniczenia w rządzeniu swoim krajem, do zabezpieczenia społeczne- go zdrowia i dobrobytu, do pracy, urlopu i wypoczynku, do oświaty i uczestniczenia w kulturze. Prawa człowieka zostały określone w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, rezolucji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych z 10 grudnia 1948 r. Prawa człowieka powinny być chronione przepisami prawa przez Państwa Członkowskie ONZ.


Prawa podstawowe
prawa osobiste, obywatelskie, polityczne, gospodarcze i społeczne, które przysługują obywatelom i obywatelkom Unii Europejskiej, zebrane w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Odnoszą się do niepodzielnych, powszechnych wartości Unii Europejskiej, czyli poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości.

Wartości te są wspólne Państwom Członkowskim UE w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, →tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn.


Przemoc ze względu na płeć
przemoc, która jest skierowana przeciwko osobie ze względu na jej płeć, →tożsamość płciową lub ekspresję płciową, lub której ofiarami stają się w przeważającej mierze osoby danej płci. Może ona powodować krzywdę o charakterze fizycznym, seksualnym, emocjonalnym i psychologicznym lub szkodę o charakterze ekonomicznym. Przemoc ze względu na płeć jest motywowana →stereotypami i →uprzedzeniami związanymi z płcią, a zatem wynika z normatywnych oczekiwań związanych z kobiecością i męskością dominujących w danym społeczeństwie i kulturze oraz z nierównych relacji władzy między płciami. Przemoc ze względu na płeć jest rozumiana jako forma dyskryminacji oraz pogwałcenie podstawowych wolności ofiary i obejmuje różne formy krzywdzących praktyk, takie jak przemoc w bliskich związkach, przemoc seksualną (w tym gwałt, napaść na tle seksualnym, →molestowanie seksualne), dzieciobójstwo, han- del ludźmi, niewolnictwo, zmuszanie do prostytucji, przymusowe małżeństwa, łamanie praw reprodukcyjnych, okaleczanie żeńskich narządów płciowych, tak zwane przestępstwa popełniane
“w imię honoru” i inne.

Przestępstwa z nienawiści
każde przestępstwo natury kryminalnej motywowane →uprzedzeniami, wymierzone w ludzi i ich mienie, w wyniku którego ofiara lub inny cel przestępstwa są dobierane ze względu na ich fak- tyczne bądź domniemane powiązanie, związek, przynależność, członkostwo lub udzielanie wsparcia grupie wyróżnianej na podstawie cech charakterystycznych wspólnych dla jej członków, takich jak nianiek lub domniemana narodowość lub pochodzenie etniczne, język, kolor skóry, religia, płeć, wiek, →niepełnosprawność fizyczna lub psychiczna, →orientacja seksualna lub inne podobne cechy. Warto mieć na uwadze, że przestępstwa z nienawi-
ści są zabronione przez prawo karne.