Projekt Rasizm, dyskryminacja, mowa nienawiści. Słowniczek pojęć cz.4

Dzisiaj oddajemy w Państwa ręce kolejną część edukującego słowniczka pojęć.

Dosłownie kilkanaście godzin wcześniej mieliśmy okazje spotkać się podczas festynu rodzinnego i porozmawiać o dyskryminacji wśród Polaków.

Mamy nadzieję, że dzisiejsza podpowiedź będzie równie atrakcyjna.

E i F

Edukacja antydyskryminacyjna
świadome działania podnoszące poziom wiedzy na temat →dyskryminacji i przemocy motywowanej →uprzedzeniami oraz wiedzy i umiejętności dotyczących wspierania równości i →różnorodności. Edukacja antydyskryminacyjna kształtuje postawy osób i grup osób wyrażające szacunek dla drugiego człowieka i jego odmienności.


Ekskluzja
→wykluczenie społeczne. Ekstremizm
(łac. extremus: krańcowy); poglądy oraz zachowania charakteryzujące się skrajnością. W kontekście społeczno-politycznym można mówić o ekstremizmie lewicowym oraz prawicowym, a także o ekstremizmie religijnym.

Europejska karta równości kobiet i mężczyzn w życiu lokalnym
-narzędzie adresowane do samorządów lokalnych i regionalnych w Europie, któ- re służy aktywnemu promowaniu rów- ności płci. Zostało opracowane w ra- mach projektu prowadzonego przez Radę Gmin i Regionów Europy (CEMR) w latach 2005-2006 z wieloma partne- rami regionalnymi, między innymi Związ- kiem Miast Polskich. Podpisanie Karty jest formalnym wyrazem zaangażowania władz lokalnych w propagowanie zasady równości kobiet i mężczyzn, a także deklaracją wdrażania na własnym terenie wynikających z niej zobowiązań. Każdy sygnatariusz zobowiązuje się do opracowania Równościowego Planu Działania, który określa priorytety, działania i środki na to przeznaczone. Karta została przy- jęta i jest wdrażana w blisko dwóch tysiącach europejskich samorządów lokalnych i regionalnych.

Faszyzm, neofaszyzm, „gesty faszystowskie”
faszyzm jest ideologią, a także ruchem społeczno-politycznym o nastawieniu antydemokratycznym i autorytarnym. Ideologia faszystowska charakteryzuje się skrajnym nacjonalizmem, →rasizmem i gloryfikacją przemocy. Najtragiczniejszą postać ideologia faszystowska przyjęła w hitlerowskich Niemczech podczas II wojny światowej. Mianem neofaszyzmu określa się współcześnie odradzające się ruchy faszystowskie lub ugrupowania polityczne nawiązujące do elementów ideologii faszystowskiej, domagające się np. deportowania →migrantek i migrantów w imię „czystości rasy”. “Gesty faszystowskie” polegają np. na podniesieniu wyprostowanej prawej ręki oraz

okrzykach typu „Heil Hitler” lub używaniu symbolu “das Hakenkreuz” (niem.)
– hakowatego krzyża, zwanego inaczej „swastyką” (np. umieszczaniu go na elementach garderoby lub sztandarach, noszonych w miejscach publicznych).


Feminatywy (lub feminatywa)nazwy żeńskie, rzeczowniki w formie żeńskiej, utworzone od formy męskiej poprzez dodanie odpowiedniego formantu feminatywnego zwanego potocznie “żeńską końcówką”. Feminatywy nazywają kobiety ze względu na przysługujący im tytuł, pełnioną funkcję, zajmowane stanowisko oraz wykonywany zawód, a także ze względu na przynależność narodową, pochodzenie, wyznanie, przekonania, właściwości psychiczne i fizyczne, wykonywane czynności itp.