25 lipca 2024

GłównaZdrowie i EdukacjaProjekt Rasizm, dyskryminacja, mowa nienawiści. Słowniczek pojęć cz.4.
,

Projekt Rasizm, dyskryminacja, mowa nienawiści. Słowniczek pojęć cz.4.

Dzisiaj oddajemy w Państwa ręce kolejną część edukującego słowniczka pojęć.

Dosłownie kilkanaście godzin wcześniej mieliśmy okazje spotkać się podczas festynu rodzinnego i porozmawiać o dyskryminacji wśród Polaków.

Mamy nadzieję, że dzisiejsza podpowiedź będzie równie atrakcyjna.

E i F

Edukacja antydyskryminacyjna jest systematycznym podejściem mającym na celu zwiększenie świadomości dotyczącej dyskryminacji i przemocy wynikającej z uprzedzeń, a także rozwinięcie umiejętności wspierania równości i różnorodności. Poprzez tę formę edukacji kształtują się postawy jednostek i grup, które wykazują szacunek dla innych ludzi i ich różnic. Jest to proces, który dąży do eliminowania uprzedzeń i dyskryminacji poprzez poszerzanie wiedzy i promowanie akceptacji różnorodności społecznej.

Ekskluzja oznacza wykluczenie jednostek lub grup społecznych z udziału w różnych dziedzinach życia społecznego. Ekstremizm, pochodzący od łacińskiego słowa „extremus”, odnosi się do skrajnych poglądów i zachowań charakteryzujących się ekstremalnym podejściem. W kontekście społeczno-politycznym możemy wyróżnić ekstremizm lewicowy, prawicowy oraz religijny.

Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym jest narzędziem skierowanym do samorządów lokalnych i regionalnych w Europie, mającym na celu aktywne promowanie równości płci. Karta została opracowana w ramach projektu prowadzonego przez Radę Gmin i Regionów Europy (CEMR) w latach 2005-2006, we współpracy z wieloma partnerami regionalnymi, w tym Związkiem Miast Polskich. Podpisanie Karty stanowi formalne zobowiązanie władz lokalnych do propagowania zasady równości płci oraz wdrażania wynikających z niej działań na ich terenie. Każdy sygnatariusz zobowiązuje się do opracowania Równościowego Planu Działania, w którym określa priorytety, działania i środki, które zostaną podjęte. Karta została przyjęta i wdrażana w prawie dwóch tysiącach europejskich samorządów lokalnych i regionalnych.

Faszyzm to ideologia oraz ruch społeczno-polityczny charakteryzujący się antydemokratycznym i autorytarnym podejściem. Ideologia faszyzmu cechuje się skrajnym nacjonalizmem, rasizmem oraz glorifikacją przemocy. Najbardziej tragicznym przykładem faszyzmu było jego przyjęcie w hitlerowskich Niemczech w okresie II wojny światowej. Natomiast neofaszyzm odnosi się do współczesnych ruchów lub grup politycznych, które przywracają ideologię faszyzmu lub nawiązują do jej elementów, często domagając się deportacji migrantów w imię koncepcji „czystości rasy”.

„Gesty faszystowskie” obejmują na przykład uniesienie wyprostowanej prawej ręki. Feminatywy to nazwy żeńskie, które tworzy się od formy męskiej poprzez dodanie specjalnego formantu feminatywnego, znane jako „żeńska końcówka”. Termin ten odnosi się do kobiet z uwagi na ich tytuł, zajmowane stanowisko, wykonywany zawód, narodowość, pochodzenie, wyznanie, przekonania, cechy fizyczne i psychiczne, wykonywane czynności itp.