12 czerwca 2024

GłównaEdukacjaRasizm, dyskryminacja, mowa nienawiści. Słowniczek pojęć cz.2. (B).
,

Rasizm, dyskryminacja, mowa nienawiści. Słowniczek pojęć cz.2. (B).

Dzisiaj w ramach projektu prezentujemy Państwu kolejną część naszego słownika pojęć . Mamy nadzieję, że przybliży choć trochę zakres projektu.

Bezdomność jest stanem, gdy jednostka z różnych przyczyn nie ma możliwości uzyskania lub utrzymania stałego miejsca zamieszkania, co uniemożliwia jej zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych związanych z mieszkaniem. Osobę przeżywającą taki kryzys nazywamy osobą w sytuacji bezdomności lub osobą doświadczającą bezdomności. Termin „bezdomny” ogranicza identyfikację jednostki jedynie do jej braku stałego miejsca zamieszkania, co nie uwzględnia pełnego kontekstu życiowego danej osoby.

Bifobia to postawa charakteryzująca się uprzedzeniem, opornością na zmiany oraz irracjonalnym podejściem do osób biseksualnych, które prowadzi do ich dyskryminacji. Bifobia może być motywowana lękiem, pogardą lub poczuciem dyskomfortu wobec osób o biseksualnej orientacji seksualnej.

Biseksualna orientacja, zwana również biseksualnością, jest jedną z orientacji seksualnych, która obejmuje zarówno pociąg romantyczny, jak i seksualny do osób zarówno tej samej, jak i przeciwnej płci. Osoba biseksualna może nawiązywać trwałe, monogamiczne relacje zarówno z mężczyzną, jak i z kobietą.

Budżet wrażliwy na płeć (ang. gender budgeting) odnosi się do podejścia do sporządzania budżetu, które uwzględnia kryterium płci na każdym etapie procesu budżetowego. Jest to strategia związana z restrukturyzacją dochodów i wydatków w celu promowania równouprawnienia płci, zgodnie z definicją Rady Europy z 2005 roku.

Praktyczne kroki, które temu służą obejmują:

a) Ocenianie na bazie płci w celu analizy wpływu budżetów i zobaczenia, jak wpływają one na różnice związane z płcią oraz sporządzenie bilansu efektów budżetowych uwzględniającego te różnice.

b) Wspieranie zmian mających na celu osiągnięcie równouprawnienia płci poprzez analizę budżetu z uwzględnieniem perspektywy płci, włączając identyfikację różnic i wyzwań w traktowaniu kobiet i mężczyzn.

c) Koordynowanie działań związanych z opracowywaniem budżetu z uwzględnieniem płci poprzez współpracę między instytucjami rządowymi i organizacjami pozarządowymi. Praktyki i strategie budżetowania uwzględniające aspekt płci w Europie mają na celu dwukierunkowe działanie: dostosowanie budżetów do realiów życia kobiet i mężczyzn oraz wyeksponowanie istniejących różnic w procesie budżetowym. W praktyce, uwzględnienie aspektu płci podczas tworzenia budżetu oznacza identyfikację różnych konsekwencji decyzji finansowych dla obu płci, aby zapewnić, że przyczyniają się one do zmniejszenia różnic i promowania równości płci, zamiast umacniać istniejące nierówności.