Projekt: Rasizm, dyskryminacja, mowa nienawiści. Słowniczek pojęć cz.2.

Dzisiaj w ramach projektu prezentujemy Państwu kolejną część naszego słownika pojęć . Mamy nadzieję, że przybliży choć trochę zakres projektu.

B

Bezdomność,osoba w kryzysie bezdomności, osoba doświadczająca bezdomności
bezdomność rozumiemy jako sytuację, w której jednostka z różnych przyczyn jest pozbawiona prawa do miejsca za- mieszkania lub możliwości posiadania miejsca zamieszkania i nie może za spokoić potrzeb życiowych, wymagających miejsca zamieszkania. Osobę
w takiej sytuacji określamy jako osobę w kryzysie bezdomności lub osobę doświadczającą bezdomności; określenie “bezdomny” jest definiowaniem osoby wyłącznie przez sytuację braku miejsca zamieszkania, traktowanego jako stały i główny element charakterystyki tej osoby.

Bifobia
→uprzedzenie, czyli oporna na zmia- nę, nieracjonalna (czyli oparta na lęku, pogardzie, dyskomforcie) i nieprzychyl- na postawa wobec osób biseksual- nych, leżąca u podłoża →dyskrymina- cji tych osób (patrz też: →biseksualna orientacja).
Biseksualna orientacja, biseksualność jedna z →orientacji seksualnych oznaczająca pociąg romantyczny i seksualny do osób tej samej bądź innej płci. Oso- ba biseksualna może tworzyć trwałe monogamiczne relacje zarówno z męż- czyzną, jak i z kobietą.

Budżet wrażliwy na płeć
(ang. gender budgeting); zgodnie z sze- roką definicją Rady Europy (2005) po- lega na takim sposobie sporządzania budżetu, który uwzględnia kryterium płci na wszystkich poziomach proce- su budżetowego i wiąże się z restruk- turyzacją dochodów i wydatków w celu promowania równouprawnienia płci.

Praktyczne kroki, które temu służą obejmują:

a) ocenę na podstawie kryterium płci w celu sporządzenia bilansu wpływu budżetów uwarunkowanego płcią i uwidocznienia tego wpływu;

b) promowanie zmian na rzecz osiągnięcia równouprawnienia płci w oparciu o wyniki analizy budżetu z uwzględnieniem aspektu płci, w tym wszelkie zidenty- fikowane różnice i wyzwania w traktowaniu kobiet i mężczyzn; c) organizo- wanie prac w zakresie sporządzania budżetu z uwzględnieniem aspektu płci przez połączenie działań podmiotów rządowych i pozarządowych. Praktyki i metody w zakresie budżetowania z uwzględnieniem aspektu płci w Eu- ropie pokazują, że to podejście ma dwa cele: uwzględnienie w budżetach realiów życia kobiet i mężczyzn oraz uwidocznienie istniejących nie- równości w budżetowaniu. W praktyce sporządzanie budżetu z uwzględnie- niem aspektu płci polega na ujawnia- niu różnych skutków decyzji dotyczą- cych wydatków i dochodów dla kobiet i mężczyzn w celu zapewnienia, aby przyczyniały się one do poprawy sytuacji w zakresie równouprawnienia płci zamiast wzmacniać istniejące nierówności