25 lipca 2024

GłównaZdrowie i EdukacjaRasizm, dyskryminacja, mowa nienawiści. Słowniczek pojęć cz.1(A).
,

Rasizm, dyskryminacja, mowa nienawiści. Słowniczek pojęć cz.1(A).

Miło nam poinformować o realizacji kolejnego projektu. Dzięki wsparciu Arbeid mot Diskriminering, Rasisme og hatefulle ytringer, Bufdir, przeprowadzimy cykl działań skierowanych do osób zainteresowanych. Mamy nadzieję, że Kampania edukacyjna, warsztaty, strona internetowa i broszura, pomogą nam poradzić sobie z mobbingiem i zachowaniami agresywnymi. O realizacji będziemy informować na bieżąco, a zaczynamy od słownika pojęć.

Ableizm to nierówne i niesprawiedliwe traktowanie osób z powodu ich niepełnosprawności, co może objawiać się poprzez ograniczony dostęp do pracy, istnienie barier architektonicznych oraz brak dostosowania usług do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Adaptacja to proces dostosowywania się do nowych warunków życiowych lub sytuacji, który może być długotrwały, ale może być wspierany poprzez różnorodne działania integracyjne.

Ageizm oznacza dyskryminację ze względu na wiek, zazwyczaj skierowaną przeciwko osobom powyżej 50. roku życia.

Adultyzm to forma dyskryminacji ze względu na młody wiek, zwykle dotycząca osób w wieku do 24 lat, a czasem nawet do 30 lat.


Antydyskryminacja jest zestawem działań podejmowanych w obszarze prawnym, ekonomicznym i społecznym, których celem jest zapobieganie nieuzasadnionemu różnicowaniu, wyłączaniu, ograniczaniu lub faworyzowaniu w korzystaniu z praw człowieka na zasadach równości. Te działania obejmują ustanowienie prawa antydyskryminacyjnego, które zapewnia równoprawne traktowanie i wyrównywanie szans, eliminując różnice na tle pochodzenia rasowego lub etnicznego. Przykłady takich działań to dyrektywa rasowa oraz przepisy w Kodeksie wyborczym zwalniające komitety wyborcze mniejszości narodowych z wymogu przekroczenia 5% progu wyborczego. Dodatkowo, antydyskryminacja obejmuje polityki i programy mające na celu zwalczanie dyskryminacji, na przykład poprzez edukację antydyskryminacyjną.

Antysemityzm to forma ksenofobii, która manifestuje się wrogością wobec Żydów. Może również oznaczać formę dyskryminacji rasowej, etnicznej lub religijnej, której celem są Żydzi, bazującą na uprzedzeniach wobec tej grupy. Motywacje antysemityzmu mogą wynikać z przekonania o dominacji osób pochodzenia żydowskiego w sferze światowej władzy, gospodarki i kultury, a także z niechęci o podłożu religijnym, politycznym i ekonomicznym.

Aseksualność to jedna z orientacji seksualnych, charakteryzująca się brakiem doświadczania pociągu seksualnego do innych osób. Osoby aseksualne mogą natomiast odczuwać pociąg romantyczny i tworzyć trwałe relacje romantyczne.