Projekt: Rasizm, dyskryminacja, mowa nienawiści. Słowniczek pojęć cz.1

Miło nam poinformować o realizacji kolejnego projektu. Dzięki wsparciu Arbeid mot Diskriminering, Rasisme og hatefulle ytringer, Bufdir, przeprowadzimy cykl działań skierowanych do osób zainteresowanych. Mamy nadzieję, że Kampania edukacyjna, warsztaty, strona internetowa i broszura, pomogą nam poradzić sobie z mobbingiem i zachowaniami agresywnymi. O realizacji będziemy informować na bieżąco, a zaczynamy od słownika pojęć.

A

Ableizm
dyskryminacja ze względu na →niepełnosprawność, rozumiana jako nierówne, niesprawiedliwe traktowanie osób z powodu poziomu ich sprawności. Może się przejawiać w ograniczonym dostępie do miejsc pracy, utrzymywaniu barier architektonicznych, niedostosowaniu usług do potrzeb →osób z różnymi niepełnosprawnościami.


Adaptacja
dostosowanie się do nowych warun- ków, sytuacji, życia w nowym miejscu. Adaptacja jest procesem długotrwałym, można ją jednak wspierać poprzez licz- ne działania integracyjne (→integracja).

Ageizm
→dyskryminacja ze względu na (star- szy) wiek, rozumiana najczęściej jako nierówne traktowanie osób powyżej 50. roku życia (tzw. osoby 50+).


Adultyzm
→dyskryminacja ze względu na (mło- dy) wiek, rozumiana najczęściej jako nie- równe traktowanie osób do 24., czasem nawet do 30. roku życia.

Antydyskryminacja
działania w obszarze prawnym, ekono micznym i społecznym, mające na celu zapobieganie nieuzasadnionemu zróż- nicowaniu, wyłączaniu, ograniczaniu lub uprzywilejowaniu w korzystaniu z →praw człowieka na warunkach równości. Obejmują między innymi prawodawstwo anty- dyskryminacyjne, zapewniające →równe traktowanie lub →wyrównywanie szans wprowadzając w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne; tzw. dyrektywa rasowa, przepis w Kodeksie wyborczym zwalniający komitety wyborcze →mniejszości narodowych z wymogu przekroczenia 5% progu wyborczego), polityki i programy mające na celu przeciwdziałanie →dyskryminacji, np. po- przez →edukację antydyskryminacyjną.

Antysemityzm
w pierwszym znaczeniu jest to typ postawy ksenofobicznej (→ksenofobia) skierowanej przeciwko Żydom. W drugim znaczeniu jest to typ →dyskryminacji rasowej, etnicznej lub religijnej skierowanej przeciwko Żydom, opartej na →uprzedzeniach wobec tej grupy. Wynikać może z przekonania o wpływie osób pochodzenia żydowskiego na światową władzę, gospodarkę i kulturę, a także z niechęci na tle religijnym, politycznym i ekonomicznym.

Aseksualna orientacja,aseksualność
jedna z →orientacji seksualnych określająca brak pociągu seksualnego do innych osób. Osoby aseksualne mogą odczuwać pociąg romantyczny i two- rzyć trwałe relacje romantyczne.