Projekt: Rasim, dyskryminacja, mowa nienawiści.Słowniczek pojęć, cz.5.

W zeszłym tygodniu obchodzony był Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskrymiancją Osób z Niepełnosprawnościami.

Dzisiaj natomiast w ramach naszego projektu przedstawiamy kolejną część słowniczka pojęć.

G i H.

Gender, płeć społeczno-kulturowa
pojęcie odnoszące się do różnic społeczno-kulturowych (a nie biologicznych) między kobietami a mężczyznami, które są nabyte, przyswojone w procesie wychowania i socjalizacji. Płeć społeczno -kulturowa jest zespołem atrybutów, postaw, ról społecznych i zachowań, przypisywanych mężczyźnie lub kobie- cie przez szeroko rozumianą kulturę. Mechanizmy społeczne powodują, że od kobiet i mężczyzn oczekuje się wy- pełnienia różnych norm i ról, a niezre- alizowanie tych wzorców i zadań jest napiętnowane lub karane. Płeć społeczno-kulturowa jako zespół norm zmienia się w czasie, jest zależna od kręgu kulturowego, w którym funkcjonuje oraz od dominującej religii.

Heteronorma / heteronormatywność
kierowanie się kulturowo wyuczonym, wszechobecnym i odgórnie przyjmowa- nym założeniem, że ludzie są domyślnie →heteroseksualni i domyślnie pełnią
w społeczeństwie tradycyjne role płciowe (męskie lub kobiece).

Heteroseksizm
pojęcie odnoszące się do wszelkich praktyk (zwłaszcza instytucjonalnych) dyskryminujących →osoby LGBT+. Heteroseksizm opiera się na domniemaniu powszechnej →heteroseksualności (→heteronorma) oraz propagowaniu przekonania o wyższości osób heteroseksualnych nad pozostałymi. Przejawem heteroseksizmu jest np. brak prawa legalizującego związki osób tej samej płci lub nakłanianie osób homo- seksualnych do “leczenia” →orientacji seksualnej.

Heteroseksualna orientacja, heteroseksualność
jedna z →orientacji seksualnych ozna- czająca pociąg romantyczny i seksualny do osób innej płci.

Homofobia
→uprzedzenie, czyli oporna na zmianę, nieracjonalna (oparta na lęku, pogar- dzie, dyskomforcie) i nieprzychylna po- stawa wobec osób homoseksualnych, leżąca u podłoża →dyskryminacji tych osób (→homoseksualna orientacja).

Homoseksualna orientacja, homoseksualność
jedna z →orientacji seksualnych oznaczająca pociąg romantyczny i seksualny do osób tej samej płci.