25 lipca 2024

GłównaZdrowie i EdukacjaRasizm, dyskryminacja, mowa nienawiści. Słowniczek pojęć,cz.10 (R).
,

Rasizm, dyskryminacja, mowa nienawiści. Słowniczek pojęć,cz.10 (R).

Rasizm to forma dyskryminacji, która ma miejsce z powodu koloru skóry i/lub pochodzenia etnicznego.

Repatriant to osoba, która powraca do swojego kraju po tym, jak wcześniej opuściła go z różnych przyczyn. Repatriacja może być spowodowana wojnami, konfliktami, przesiedleniami, emigracją lub innymi okolicznościami, które zmusiły osobę do opuszczenia swojego rodzinnego kraju. Repatrianci to zazwyczaj obywatele danego kraju, którzy z różnych powodów znaleźli się za granicą i postanowili wrócić do swojego kraju po okresie emigracji lub uchodźstwa.

Warto zaznaczyć, że pojęcie repatrianta różni się od uchodźcy. Repatriant powraca do swojego kraju dobrowolnie, podczas gdy uchodźcy to osoby, które zmuszone były opuścić swój kraj z powodu przesladowań lub innych zagrożeń i ubiegają się o międzynarodową ochronę w innym kraju.

Repatriacja może być związana z różnymi wyzwaniami, w tym koniecznością dostosowania się do zmieniających się warunków życia i społeczeństwa w kraju macierzystym. Organizacje międzynarodowe i agencje rządowe często wspierają repatriantów, pomagając im w procesie reintegracji społecznej i ekonomicznej w ich kraju po powrocie.

Osoby LGBT+, podobnie jak osoby heteronormatywne, nawiązują trwałe związki partnerskie i w niektórych przypadkach tworzą rodziny, gdzie wspólnie wychowują dzieci. Te dzieci mogą być potomstwem wcześniejszych związków heteroseksualnych, ale coraz częściej osoby LGBT+ planują rodzicielstwo wspólnie, korzystając z metod wspomaganego rozrodu lub przysposobienia.

Równe traktowanie to zasada i praktyka polegająca na traktowaniu wszystkich ludzi z szacunkiem, uczciwością i sprawiedliwością, bez względu na jakiekolwiek cechy osobiste, takie jak płeć, wiek, rasowa, religia, orientacja seksualna, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne, czy inna cecha. Równe traktowanie jest fundamentem równości praw i szans w społeczeństwie.

Zasada ta zakłada, że wszyscy ludzie powinni być traktowani zgodnie z prawem w taki sam sposób, bez żadnej dyskryminacji lub uprzedzenia. Oznacza to, że wszyscy mają równe prawo do dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej, pracy, mieszkania i innych dóbr publicznych, a także do korzystania z tych praw bez obawy przed niesprawiedliwością lub wykluczeniem.

Równe traktowanie jest kluczowym elementem walki z dyskryminacją i niesprawiedliwością społeczną. Organizacje międzynarodowe, rządy, a także społeczeństwa obywatelskie pracują nad promowaniem i egzekwowaniem tej zasady, aby stworzyć bardziej sprawiedliwe i równoprawne społeczeństwa. W ramach równej pracy traktowanie to również ważna zasada w miejscu pracy, która zakłada, że pracownicy powinni być oceniani i traktowani na podstawie swoich umiejętności i osiągnięć, a nie na podstawie jakiejkolwiek cechy osobistej.

Równość wobec prawa jest jedną z fundamentalnych zasad prawnych, co oznacza, że wszyscy, niezależnie od różnic między nimi, mają równy status wobec obowiązującego prawa. Ta zasada jest ściśle powiązana z niezbywalną godnością każdego człowieka. Równość wobec prawa oznacza również prawo do równego traktowania prawnego, aby zapobiegać dyskryminacji, które przysługuje każdemu z nas. Niemniej jednak, równość wobec prawa nie oznacza identycznego traktowania w każdej sytuacji.

Różnorodność
pojęcie, które wychodzi od uznania, poszanowania i czerpania z różnic między ludźmi. Wśród wielu cech różniących nas między sobą najczęściej wymieniane i istotne dla funkcjonowania w różnych sferach życia społecznego są: płeć, kolor skóry, pochodzenie narodowe lub etniczne, religia, wyznanie, światopogląd, wiek, (nie)pełno- sprawność, orientacja seksualna
i tożsamość płciowa. Dostrzeganie tych różnic, wychodzenie im naprzeciw i czerpanie z nich korzyści, a co za tym idzie –lub iść może – świadome rozwijanie strategii, polityk i programów, które tworzą klimat dla poszanowania i wykorzystania tych różnic na rzecz organizacji, jest nazywane zarządzaniem różnorodnością.