Projekt: Arbeidsinnvandring og diskriminering-Rasizm, dyskryminacja, mowa nienawiści. Słowniczek pojęć,cz.10,Literka R.

Rasizm
→dyskryminacja ze względu na kolor skóry i/lub pochodzenie etniczne.


Repatriant, repatriantka osoba polskiego pochodzenia, która przybyła do Polski w celu repatriacji z zamiarem osiedlenia się na stałe. Osoba taka nabywa obywatelstwo polskie.


Rodziny osób LGBT+
osoby LGBT+, podobnie jak osoby heteronormatywne, wchodzą w trwałe relacje miłosne, a niekiedy tworzą rodziny, wychowują wspólnie dzieci. Dzieci te czasem pochodzą z wcześniejszych związków heteroseksualnych, coraz częściej też osoby LGBT+ planują rodzicielstwo wspólnie, korzystając z metod wspomaganego rozrodu lub przysposobienia.


Równe traktowanie
traktowanie wolne od wszelkich form dyskryminacji, z przyczyn takich jak między innymi płeć, wiek, pochodzenie etniczne i narodowe, rasa, religia
i przekonania oraz niepełnosprawność i orientacja seksualna. Jest to podstawowe pojęcie z zakresu praw człowieka.

Równość wobec prawa
jedna z podstawowych norm prawnych. Oznacza, iż wszyscy, bez względu na dzielące ich różnice, są równi wobec istniejącego prawa. Jest ona nierozerwalnie związana z przyrodzoną godnością każdego człowieka. Równość wobec prawa to także uprawnienie do jednakowej ochrony prawnej przed dyskryminacją przynależne jest każdemu z nas. Nie oznacza to, że równe traktowanie oznacza traktowanie jednakowe.

Różnorodność
pojęcie, które wychodzi od uznania, poszanowania i czerpania z różnic między ludźmi. Wśród wielu cech różniących nas między sobą najczęściej wymieniane i istotne dla funkcjonowania w różnych sferach życia społecznego są: płeć, kolor skóry, pochodzenie narodowe lub etniczne, religia, wyznanie, światopogląd, wiek, (nie)pełno- sprawność, orientacja seksualna
i tożsamość płciowa. Dostrzeganie tych różnic, wychodzenie im naprzeciw i czerpanie z nich korzyści, a co za tym idzie –lub iść może – świadome rozwijanie strategii, polityk i programów, które tworzą klimat dla poszanowania i wykorzystania tych różnic na rzecz organizacji, jest nazywane zarządzaniem różnorodnością.