15 kwietnia 2024

GłównaZdrowie i EdukacjaRasizm, dyskryminacja, mowa nienawiści. Słowniczek pojęć, cz.11 (S).
,

Rasizm, dyskryminacja, mowa nienawiści. Słowniczek pojęć, cz.11 (S).

Przed Państwem kolejna cześć naszego słowniczka, który nierozerwalnie związany jest z działaniami projektowymi na rzecz Polonii.

Seksistowska mowa nienawiści, zgodnie z zaleceniem Rady Europy z marca 2019 roku w dokumencie Recommendation CM/Rec(2019), obejmuje wszelkie publiczne przekazy nawołujące do przemocy z powodu płci, wzmacniające nienawiść lub wrogość wobec kobiet jako grupy społecznej ze względu na płeć. To rodzaj komunikatów, które grożą kobietom, ich zastrasza, a także podkreślają ich niższość w porównaniu z mężczyznami. Seksistowska mowa nienawiści może przybierać formę wypowiedzi ustnych, pisemnych, graficznych, gestów itp. Pojawia się również w sytuacjach, gdzie publicznie wywołuje się strach i grozi przemocą wobec kobiet, a także poprzez zaprzeczanie, bagatelizowanie lub usprawiedliwianie takiej przemocy.

Według Komitetu Ministrów Rady Europy, skutki seksizmu i seksistowskiej mowy nienawiści obejmują naruszenie fundamentalnej godności lub praw jednostki lub kolektywu; doznawanie fizycznych, seksualnych, psychicznych i socjoekonomicznych krzywd lub cierpień przez jednostkę lub grupę osób; stwarzanie zastraszającego, wrogo, upokarzającego, poniżającego lub obraźliwego środowiska; tworzenie przeszkód dla autonomii i pełnego poszanowania praw człowieka jednostki lub grupy osób; utrwalanie i pogłębianie stereotypów dotyczących płci.


Seksizm
→dyskryminacja ze względu na płeć, wynikająca ze →stereotypów i negatywnych nastawień (→uprzedzeń) wobec osób danej płci.

Standard minimum to zestaw konkretnych kwestii lub pytań, które służą ocenie, czy wniosek o finansowanie projektu z funduszy unijnych spełnia minimalne wymagania dotyczące przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektu.

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn oznacza stan, w którym obu płciom przypisuje się taką samą wartość społeczną, równorzędne prawa i obowiązki, oraz równy dostęp do zasobów społecznych, takich jak usługi publiczne czy rynek pracy. Obowiązek przestrzegania tej zasady wynika z postanowień Traktatu Amsterdamskiego oraz rozporządzeń Rady UE, które regulują realizację Europejskiego Funduszu Społecznego w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Wdrażanie zasady równości szans to podejmowanie działań mających na celu wyrównanie szans dla płci znajdującej się w gorszym położeniu, ograniczonej w dostępie do różnych zasobów społecznych, rynku pracy, edukacji itp. Praktyki te polegają na preferencyjnym traktowaniu osób należących do grupy, która napotyka szczególne bariery i ograniczenia utrudniające równy dostęp do zasobów i dóbr społecznych. Mogą to być również działania afirmatywne, czyli pozytywne działania mające na celu łagodzenie nierówności i eliminowanie dyskryminacji. Ważne jest również unikanie sztucznych podziałów na role i obszary zarezerwowane wyłącznie dla jednej płci.


Stereotyp
uproszczony, uogólniony, trudny do zmiany schemat postrzegania oraz myślenia na temat całych grup lub osób należących do danej grupy społecznej. System zbiorowych przekonań na te- mat grup i/lub ludzi należących do danej grupy społecznej.


System suwakowy, suwak
naprzemienne umieszczanie na listach wyborczych kandydatek i kandydatów.