Projekt: Arbeidsinnvandring og diskriminering-Rasizm, dyskryminacja, mowa nienawiści. Słowniczek pojęć, cz.11. Literka S.

Przed Państwem kolejna cześć naszego słowniczka, który nierozerwalnie związany jest z działaniami projektowymi na rzecz Polonii.

Seksistowska mowa nienawiści zdefiniowana między innymi w rekomendacji Rady Europy z marca 2019 roku w dokumencie Recommendation CM/Rec(2019) jako wszelkie przekazy publiczne nawołujące do →przemocy ze względu na płeć, wzmacniające nienawiść lub wrogość do kobiet jako grupy społecznej ze względu płeć. Seksistowska mowa nienawiści są „to przekazy grożące kobietom, zastraszające je i podkreślające ich niższość w stosunku do mężczyzn. Może przy- brać formę wypowiedzi ustnych, pisemnych, przedstawień graficznych, gestów itp. Mamy z nią także do czynienia w przypadku publicznego wzbudzania lęku i grożenia przemocą wobec kobiet, a także zaprzeczania, trywializowania lub usprawiedliwiania takiej przemocy.” (Fundacja Autonomia

„Zablokuj seksizm”, s.8). Jest ona formą szerzenia nienawiści. Według Komitetu Ministrów Rady Europy do skutków seksizmu i seksistowskiej mowy nienawiści zalicza się naruszenie wrodzonej godności lub praw osoby lub grupy osób; fizyczna, seksualna, psychologiczna i socjoekonomiczna krzyw- da lub cierpienie osoby lub grupy osób; stworzenie zastraszającego, wrogiego, upokarzającego, poniżającego lub obraźliwego środowiska; stworzenie barie- ry dla autonomii i pełnego przestrzega- nia →praw człowieka osoby lub grupy osób; podtrzymywanie i wzmacnianie →stereotypów na temat płci.


Seksizm
→dyskryminacja ze względu na płeć, wynikająca ze →stereotypów i negatywnych nastawień (→uprzedzeń) wobec osób danej płci.

Standard minimum
lista szczegółowych pytań, które pozwalają stwierdzić, czy wniosek o dofinansowanie projektu ze środków unijnych spełnia minimalne wymagania w zakresie przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projekcie. Zasada równości szans kobiet
i mężczyzn jest to stan, w którym kobietom i mężczyznom przypisuje się taką samą wartość społeczną, równe prawa i obowiązki, a także równy dostęp do zasobów społecznych (np. usług publicznych, czy rynku pracy). Obowiązek przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn wynika z zapisów Traktatu Amsterdamskiego
i Rozporządzeń Rady UE regulujących wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego w państwach członkow- skich Unii. Realizowanie zasady równości szans to działania wyrównujące szanse tej płci, która jest w gorszym położeniu, ma ograniczony dostęp do dóbr, usług, rynku pracy, stanowisk, edukacji i innych oraz unikanie sztucznych podziałów na role i obszary wy- łącznie „kobiece” lub wyłącznie „męskie”. Polegają one na preferencyjnym traktowaniu osób z tej grupy, która na- potyka szczególne bariery i ograniczenia utrudniające równy dostęp do zasobów i dóbr społecznych (→działania afirmatywne, działania pozytywne).


Stereotyp
uproszczony, uogólniony, trudny do zmiany schemat postrzegania oraz my- ślenia na temat całych grup lub osób należących do danej grupy społecznej. System zbiorowych przekonań na te- mat grup i/lub ludzi należących do danej grupy społecznej.


System suwakowy, suwak
naprzemienne umieszczanie na listach wyborczych kandydatek i kandydatów.