Wjazd i zwolnienie z obowiązku kwarantanny od 11 czerwca


Osoby w pełni zaszczepione oraz osoby, które przechorowały COVID-19 w okresie ostatnich 6 miesięcy, są teraz zwolnione z obowiązku przejścia kwarantanny wjazdowej. Warunkiem jest okazanie norweskiego zaświadczenia koronawirusowego. Wszystkie pozostałe osoby, które przyjeżdżają do Norwegii, z
zasady wciąż muszą odbyć kwarantannę. Wszystkie osoby muszą
nadal poddać się testowi na granicy, również te osoby, które są
zwolnione z obowiązku przejścia kwarantanny wjazdowej.
Zapoznaj się z listą przepisów wjazdowych obowiązujących od
piątku 11 czerwca od godziny 15:00.


Rząd wciąż odradza podróże zagraniczne, również osobom, które teraz są zwolnione z obowiązku przejścia kwarantanny wjazdowej. Uzasadnieniem jest ciągłe ryzyko przywożenia zakażeń. Zalecenia dotyczące podróży obowiązują do 1 lipca 2021 roku.
Istotne jest, żeby każdy podróżny przed podróżą zapoznał się z przepisami, które będą obowiązywać przy powrocie do Norwegii. Należy też zapoznać się obowiązującymi przepisami w kraju, do którego się wyjeżdża. Zarówno sytuacja epidemiologiczna jak i obostrzenia lokalne mogą podlegać szybkim zmianom.
Podróżni muszą przygotować się na długie kolejki na granicy.
Osoby w pełni zaszczepione oraz osoby, które chorowały na COVID-19 w ciągu ostatnich 6 miesięcy:

Osoby, które okazując zaświadczenie koronawirusowe mogą udokumentować, że są w pełni zaszczepione lub że przechorowały COVID-19 w ciągu ostatnich 6 miesięcy, począwszy od piątku 11 czerwca od godziny 15:00, nie muszą przechodzić kwarantanny wjazdowej. Na razie, na granicy, za pomocą kodu QR, mogą zostać zweryfikowane jedynie norweskie zaświadczenia koronawirusowe. Będzie to obowiązywało do czasu przygotowania technicznych rozwiązań do zatwierdzania zaświadczeń wystawionych na terenie UE i EOG, co nastąpi pod koniec czerwca.


Osoby w pełni zaszczepione oraz te, które przechorowały COVID-19 w ciągu ostatnich 6 miesięcy, nie muszą też okazywać zaświadczenia uzyskania negatywnego wyniku testu na koronawirusa, wykonanego 24 godziny przed przybyciem do Norwegii, muszą jednak poddać się testowi na granicy.
Z zasady wszystkie osoby muszą poddać się testowi na granicy, również te osoby, które są zwolnione z obowiązku przejścia kwarantanny wjazdowej. W przypadku niewystarczającej możliwości wykonywania testów, władze na granicy mają możliwość podjęcia decyzji, że osoby, które są w pełni zaszczepione lub przechorowały COVID-19 i mogą to udokumentować, nie będą poddane testowi na granicy, ale mają obowiązek wykonać test najpóźniej wciągu 2 dni od przybycia do Norwegii. Ta możliwość dotyczy tylko w przypadku braku mocy przerobowych i nie daje żadnego prawa poszczególnym osobom do samodzielnego wyboru, aby przetestować się w domu zamiast na granicy. Urząd ds. zdrowia opracowuje wytyczne dla personelu na granicy w sprawie oceny możliwości wykonywania testów.
Osoby, które rozpoczęły kwarantannę domową po uzyskaniu negatywnego wyniku testu przy przybyciu do Norwegii i okazały dokumentację poświadczającą pełne zaszczepienie lub przechorowanie COVID-19, począwszy od 11 czerwca od godziny 15:00 będą zwolnione z kwarantanny.


Osoby w pełni zaszczepione:

 1. osobyzaszczepione2dawkami,aodprzyjęciaostatniejdawkiminąłtydzień
 2. osoby,uktórychzapomocąuznanegotestulaboratoryjnegostwierdzonoSARS- CoV-2, a następnie otrzymały one jedną dawkę szczepionki, po upływie przynajmniej 3 tygodni od daty testu, co obowiązuje począwszy od daty upływu 1 tygodnia od szczepienia.
 1. osoby,któreotrzymałypierwsządawkęszczepionki,apoupływieprzynajmniej3
  tygodni po szczepieniu, za pomocą uznanego testu laboratoryjnego stwierdzono
  u nich SARS-CoV-2 i przebywają w izolacji.
  Po przejściu choroby: Przechorowały COVID-19 w ciągu ostatnich 6 miesięcy,
  obowiązuje od czasu izolacji do 6 miesięcy po dacie testu.
  Osoby, które otrzymały jedną dawkę szczepionki
  Osoby, które przyjęły jedną dawkę szczepionki, nie są zwolnione z kwarantanny wjazdowej.
  Skrócony czas kwarantanny dla osób zaszczepionych pierwszą dawką oraz dla dzieci poniżej 12 roku życia
  Dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia, w razie uzyskania negatywnego wyniku testu PCR wykonanego 3 doby po przybyciu, będą mogły zakończyć kwarantannę wjazdową.
  To samo tyczy się osób, które przyjęły pierwszą dawkę szczepionki, a od szczepienia minęło od 3 do 15 tygodni. Warunkiem skorzystania z tego wyjątku jest przedstawienie norweskiego zaświadczenia koronawirusowego.
  Hotel kwarantannowy
  Osoby, które mają odbyć kwarantannę po wjeździe do Norwegii, z zasady mają przebywać w hotelu kwarantannowym przez cały okres kwarantanny lub część tego okresu. Wszyscy podróżni z krajów poza EOG/Schengen i Wielkiej Brytanii muszą spędzić cały okres kwarantanny w hotelach
  kwarantannowych. Informacja o hotelach kwarantannowych Formularz wjazdu Z zasady, wszyscy podróżni, w tym osoby w pełni zaszczepione i takie, które przechorowały COVID-19 oraz posiadają norweskie zaświadczenie koronawirusowe, muszą wypełnić formularz wjazdu.
  Ponowne otwarcie społeczeństwa
  Rządowe stopniowe ponowne otwieranie społeczeństwa ma przyczynić się do przewidywalności oraz utrzymać transmisję zakażeń pod kontrolą. Plan opisuje ponowne otwieranie społeczeństwa za pomocą czterech etapów. Podróże zagraniczne omówione są przy ostatnim etapie. W etapie czwartym wiele aspektów życia wróci prawie do normy. Nadal może jednak istnieć potrzeba stosowania restrykcji wjazdowych, szczególnie w przypadku podróżnych z krajów spoza obszaru EOG. Należy liczyć się z wymogiem odbycia kwarantanny i poddania się testom dla przyjezdnych z niektórych obszarów.
  Etapy oraz zasady wjazdu są oceniane na bieżąco w oparciu o sytuację epidemiologiczną i stopień wyszczepienia społeczeństwa. Tempo otwierania społeczeństwa będzie zależało od danych, a nie od dat.
  Rządowy plan ponownego otwierania społeczeństwa