Wjazd do Norwegii-aktualizacja z 11.06


Z zasady wjazd do kraju mogą mieć tylko cudzoziemcy mieszkający w Norwegii. Obywatele Norwegii mają zawsze prawo wjazdu. Aby ograniczyć import wirusa, będziemy nadal stosować surowe restrykcje wjazdowe.
Te osoby nie mają wjazdu do Norwegii (dotyczy obywateli wszystkich krajów, w tym obywateli UE/EOG i obywateli krajów nordyckich):
 turyści, z kilkoma wyjątkami.
 członkowie dalszej rodziny, tacy jak dziadkowie
 partner/partnerka lub narzeczony/a
 cudzoziemcy (w tym obywatele krajów nordyckich), którzy mają pracować lub studiować w Norwegii, a którzy nie podlegają żadnemu z poniższych wyjątków
 osoby, które otrzymały zezwolenie na pobyt w celu podjęcia pracy lub nauki w Norwegii i które nie są jeszcze rezydentami
 osoby podróżujące służbowo
 cudzoziemiec, któremu przyznano wizę Schengen, ale który nie podlega żadnemu z
poniższych wyjątków
 osoby, które posiadają nieruchomość rekreacyjną w Norwegii, ale tu nie mieszkają
Następujące osoby mogą już wjeżdżać na teren Norwegii:
 cudzoziemcy zamieszkali w Norwegii
 cudzoziemcy zamieszkali w kraju bądź na obszarze EOG/Schengen, których nie obowiązuje kwarantanna na mocy § 4 ustęp pierwszy litera a rozporządzenia o COVID-19 por. załącznik A do rozporządzenia.
 cudzoziemcy, którzy uzyskali zezwolenie w ramach łączenia rodzin
 cudzoziemcy, którzy mają odwiedzić lub mieszkać z bliskimi członkami rodziny w Norwegii
 cudzoziemcy, którzy mają realizować uzgodnione kontakty z dziećmi

 cudzoziemcy, którzy mają szczególne powody wskazujące, że dana osoba ma prawo wjazdu, takie jak szczególne obowiązki opiekuńcze nad osobami w Norwegii lub inne ważne względy społeczne.
 osoby ubiegające się o azyl i uchodźcy przesiedleni
 określone grupy zawodowe. Dziennikarze, marynarze oraz personel lotniczy, transport towarowy i pasażerski, dyplomaci i personel wojskowy, Saamowie podczas hodowli reniferów, naukowcy i członkowie załogi na morskim rejsie badawczym.
 cudzoziemcy zaproszeni przez władze Norwegii oraz pracownicy organizacji międzynarodowych
 cudzoziemcy, którzy mają międzylądowanie na lotnisku w Norwegii (zarówno w tranzycie międzynarodowym, jak i w obrębie strefy Schengen)
 cudzoziemcy pełniący krytyczne role społeczne
 personel medyczny ze Szwecji i Finlandii, który pracuje w norweskiej służbie zdrowia i
opieki
 cudzoziemcy, którzy są stałymi mieszkańcami Svalbardu lub którzy muszą podróżować przez lądowe terytorium Norwegii w drodze do/z pracy lub pobytu na Svalbardzie
Jeśli jesteś jedną z tych osób, które mają prawo wjazdu na teren Norwegii, musisz zapoznać się z niżej opisanymi wymogami:
Osoby mające prawo wjazdu podlegają obowiązkowym testom, rejestracji wjazdu, kwarantannie i ewentualnie pobytowi w hotelu kwarantannowym.
W kontekście przepisów dotyczących kwarantanny, decydujący jest poziom zakażeń w kraju, z którego przyjeżdżasz. Mapa krajów/obszarów objętych obowiązkiem kwarantanny aktualizowana przez Instytut zdrowia publicznego co tydzień o północy w nocy na poniedziałek.
Zwróć uwagę, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie podróże zagraniczne.
Zalecenia dotyczące podróży obowiązują do 1 lipca 2021 roku. Zastosowano wyjątek dla krajów i obszarów Nordyckich oraz krajów należących do EOG/Schengen, które według Instytutu zdrowia publicznego zalicza się do krajów o niskim poziomie zakażeń. Sytuacja epidemiologiczna i lokalne

obostrzenia mogą zmieniać się szybko i sprawiają, że sytuacja jest nieprzewidywalna. Wszyscy muszą dokładnie rozważyć, czy ich podróż jest konieczna.
Rejestracja przyjazdu
Wszyscy podróżni z krajów objętych obowiązkiem kwarantanny muszą zarejestrować się przed przekroczeniem granicy. Dotyczy to również norweskich obywateli. Podróżni muszą się zarejestrować przed przyjazdem do Norwegii, a podróż może być zarejestrowana najwcześniej 72 godziny przed czasem przyjazdu.
 Cyfrowa rejestracja przyjazdu
Po zakończonej rejestracji otrzymasz potwierdzenie, które ma być okazane policji przy
kontroli granicznej.
Podróżni proszeni są o zarejestrowanie jedynie niezbędnych informacji. Dane są bezpiecznie przechowywane i usuwane po 20 dniach. Dostęp do tych danych mają jedynie władze.
Jeżeli masz pytania lub potrzebujesz pomocy przy rejestracji, możesz zadzwonić pod numer telefonu +47 33 41 28 70.
Zarejestruj telefonicznie +47 33 41 28 70
Inregistrat de telefon +47 33 41 28 70
регистрируйтесь по телефону +47 33 41 28 70
Registruokitės telefonu +47 33 41 28 70
Kwarantanna wjazdowa
Podróżujący do Norwegii muszą z zasady zostać poddani kwarantannie wjazdowej w
przystosowanym do tego miejscu lub w hotelu kwarantannowym. Wyjątki od
kwarantanny dla osób, które przebywały tylko w krajach/obszarach o niskiej liczbie
zakażeń w EOG/Schengen i Wielkiej Brytanii (tak zwane «żółte» kraje/obszary).
Osoby w pełni zaszczepione oraz te, które na przestrzeni ostatnich 6 miesięcy
chorowały na COVID-19 i mogą to udokumentować w pewny i weryfikowalny sposób,
począwszy od piątku 11 czerwca od godziny 15:00 nie muszą odbywać kwarantanny
wjazdowej.
Osoby chronione przed COVID-19, w okresie 3–15 tygodni po przyjęciu pierwszej dawki szczepionki oraz dzieci poniżej 12 roku życia, mogą zakończyć kwarantannę wjazdową, jeżeli uzyskają negatywny wynik testu wykonanego nie wcześniej niż 3 doby po przybyciu.
Na razie jedynie okazanie poprzez zalogowanie się na
helsenorge.no uznaje się za pewny i weryfikowalny sposób udokumentowania
statusu osoby chronionej. Inne osoby przebywające na kwarantannie wjazdowej

mają przetestować się za pomocą testu PCR po upływie 7 dób od przybycia. Jeżeli
wynik testu na COVID-19 wykonanego metodą PCR (nie chodzi o szybki test) będzie
negatywny, mogą zakończyć kwarantannę.
Osoby, które mają odbyć kwarantannę po wjeździe do Norwegii, z zasady mają
przebywać w hotelu kwarantannowym przez cały okres kwarantanny lub część tego
okresu.
Hotel kwarantannowy
Wszyscy podróżni z krajów innych niż EOG/Schengen i Wielka Brytania muszą spędzić cały okres kwarantanny w hotelach kwarantannowych.
Podróżni z obszarów należących EOG/Schengen i Wielkiej Brytanii, gdzie występuje więcej niż 150 zakażonych na 100 000 mieszkańców, muszą przebywać w hotelu kwarantannowym do czasu uzyskania negatywnego wyniku testu wykonanego metodą PCR nie wcześniej niż po upływie 3 dób od przybycia. Pozostały okres kwarantanny można odbyć we własnym mieszkaniu lub w innym odpowiednim miejscu pobytu, gdzie można uniknąć bliskiego kontaktu z innymi, z osobnym pokojem, osobną łazienką i kuchnią lub z wyżywieniem. Podróżni z obszarów należących EOG/Schengen i Wielkiej Brytanii, gdzie było mniej niż 150 zakażonych na 100 000 mieszkańców przez ostatnie 14 dni a nie więcej niż 4 procent osób poddanych testom otrzymuje wynik pozytywny, nie muszą przebywać w hotelach kwarantannowych. Muszą przejść kwarantannę w domu lub w innym odpowiednim do przejścia kwarantanny miejscu.
 Sprawdź na stronie internetowej FHI, jaki kraje/obszary należące do EOG/Schengen podlegają obowiązkowi hotelu kwarantannowego a jakie kwarantanny domowej.
Osoby chronione mogą uniknąć hotelu kwarantannowego
Podróżni mogą uniknąć hotelu kwarantannowego, jeżeli na granicy mogą udokumentować za pośrednictwem helsenorge.no, że są zaszczepieni albo przechorowali COVID-19 ciągu ostatnich 6 miesięcy. Dzieci nie muszą przebywać w hotelu kwarantannowym, jeżeli podróżują razem z osobami chronionymi. Na razie akceptowana jest jedynie dokumentacja, którą można okazać logując się na helsenorge.no. Wydruki papierowe oraz zrzuty z ekranu
nie są wystarczające.
Wyjątki
Wprowadzono bardzo ograniczony system wyjątków, w ramach którego osoby, które mogą udokumentować istnienie silnych względów społecznych, mogą złożyć wniosek o zwolnienie

z obowiązku mieszkania w hotelu kwarantannowym po wjeździe do Norwegii. Bardzo nieliczni zostaną objęci wyjątkiem w ramach tego systemu. Urząd do spraw cudzoziemców UDI będzie rozpatrywać wnioski oraz odpowiadać na pytania związane z działaniem systemu. Tu złożysz wniosek.
 Dłuższa lista krajów/obszarów, z których podróżni mogą odbyć kwarantannę we własnym domu/odpowiednim miejscu pobytu (komunikat prasowy z 4 czerwca 2021 r.)
 Ogólne zasady dotyczące kwarantanny wjazdowej i hoteli kwarantannowych
 Strony FHI na temat sytuacji epidemicznej w Europie
Pracownicy, którym wolno wjechać do Norwegii muszą przestrzegać bardzo surowych
przepisów dotyczących kwarantanny. Zasada naczelna mówi, że grupa ta ma odbyć kwarantannę w hotelu. Więcej informacji w punkcie poniżej.
Pracownicy a przepisy dotyczące kwarantanny
Pracownicy, którym wolno wjechać do Norwegii muszą przestrzegać bardzo surowych przepisów dotyczących kwarantanny. Zasada naczelna mówi, że grupa ta ma odbyć kwarantannę w hotelu.
Wyjątek stanowią pracownicy i zleceniobiorcy, którzy przyjeżdżają do Norwegii, którym pracodawca lub zleceniodawca zapewnia odpowiednie miejsce pobytu, które przed przyjazdem zostało zatwierdzone przez Norweską Państwową Inspekcję Pracy (Arbeidstilsynet). Przy wjeździe do kraju należy przedłożyć dokumentację takiego zatwierdzenia.
 Formularz aplikacyjny na arbeidstilsynet.no
 Patrz więcej informacji o pracodawcach i pracownikach na arbeidstilsynet.no
Obowiązek testowania
Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni przebywałeś w kraju lub obszarze z obowiązkiem
kwarantanny, po przyjeździe do Norwegii musisz wykonać test na koronawirusa.
Dotyczy to również norweskich obywateli, a od 19 kwietnia także dzieci poniżej 12
roku życia.
Osoby, które bez uzasadnionej przyczyny nie poddadzą się testowi, mogą
dobrowolnie opuścić kraj lub zostać ukarane grzywną.
Podróżni muszą dodatkowo okazać negatywny wynik testu na SARS-CoV-2 przy
wjeździe. Test ma być zrobiony w ciągu 24 godzin przed przyjazdem do Norwegii.
Dotyczy to również obywateli Norwegii i obcokrajowców mieszkających w Norwegii.
W przypadku osób przylatujących do Norwegii, test może być zrobiony w ciągu 24
godzin przed planowaną godziną odlotu pierwszej części lotu. Osoby w pełni

zaszczepione i osoby, które przechorowały COVID-19 w ciągu ostatnich 6 miesięcy,
nie muszą okazywać negatywnego wyniku testu przed wjazdem, ale muszą poddać
się testowi na granicy.
Wymóg negatywnego wyniku testu nie ma zastosowania, jeżeli uzyskanie takiego
zaświadczenia było niemożliwe lub niewspółmiernie wymagające.
Lista otwartych przejść granicznych
 Mapa z listą otwartych przejść granicznych ze stacjami do wykonywania testów i bez nich (Helsedirektoratet – Urząd ds. Zdrowia)
Infolinia na temat przyjazdu, testowania i kwarantanny
 W Norwegii: 815 55 015
 Z zagranicy: +47 21 89 80 42