Przyjazd do Norwegii-aktualizacja


Aby ograniczyć import wirusa, będą stosowane nadal restrykcje wjazdowe. Sytuacja epidemiologiczna daje nam jednak możliwość łagodzenia niektórych obostrzeń.


Jeśli jesteś jedną z tych osób, które mają prawo wjazdu na teren Norwegii, musisz zapoznać się z obowiązującymi wymogami. Wiele osób mających prawo wjazdu, podlega obowiązkowym testom, rejestracji przyjazdu, kwarantannie i ewentualnie
pobytowi w hotelu kwarantannowym, ale są wyjątki: Osoby w pełni zaszczepione lub te, które chorowały na COVID-19 w ciągu ostatnich 6 miesięcy, i które mogą to udokumentować za pomocą weryfikowalnego zaświadczenia koronawirusowego połączonego z rozwiązaniem unijnym, unikają kwarantanny, testów przed przyjazdem, testu na granicy oraz wymogu rejestrowania się przy przyjeździe. Zapoznaj się z obowiązującymi zasadami opisanymi poniżej. Następnie przejdź bezpośrednio do rejestracji przyjazdu.


Następujące grupy mogą teraz wjeżdżać do Norwegii:
 cudzoziemcy zamieszkali w Norwegii
 cudzoziemcy zamieszkali w kraju bądź na terytorium „zielonym” na terenie EOG/Schengen lub Wielkiej Brytanii, to znaczy w kraju lub na terytorium, które nie jest objęte obowiązkiem kwarantanny na mocy rozporządzenia o COVID-19 § 4 ustęp pierwszy litera a, por. załącznik A do rozporządzenia.
 cudzoziemcy w pełni zaszczepieni lub po przejściu COVID-19 w ciągu ostatnich 6 miesięcy, mogący to udokumentować zaświadczeniem koronawirusowym z kodem QR, który może być zweryfikowany przez władze norweskie.
 cudzoziemcy, którzy mają odwiedzić lub mieszkać z bliskimi członkami rodziny w Norwegii
o cudzoziemcy, którzy uzyskali zezwolenie w ramach łączenia rodzin

-członkowie rodzin obywateli EOG lub obywatele EOG mający odpowiednie powiązanie rodzinne z obywatelem norweskim, którzy zamierzają osiedlić się w Norwegii.
-cudzoziemcy, którzy pozostają w jednej z wymienionych relacji rodzinnych z osobą zamieszkałą w Norwegii: małżonkowie/osoby w zarejestrowanym związku partnerskim/konkubinacie, niepełnoletnie dzieci lub dzieci przybrane, rodzice lub rodzice przybrani niepełnoletnich dzieci lub dzieci przybranych.
o cudzoziemcy zamieszkali na terenie EOG lub Wielkiej Brytanii, posiadający następujący związek z osobą zamieszkałą w Norwegii: Dorosłe dzieci oraz
pasierbowie, jak też rodzice i rodzice przybrani dorosłych dzieci/pasierbów, dziadkowie, dziadkowie przybrani, wnuki i wnuki przybrane, partnerzy/partnerki oraz ich małoletnie dzieci (za pośrednictwem systemu wniosków o zgodę na odwiedziny partnera/partnerki)
o cudzoziemcy zamieszkali w wybranych krajach trzecich, które FHI poddało ocenie, oraz którzy mają następujący związek z osobą zamieszkałą w Norwegii: Dorosłe dzieci oraz pasierbowie, jak też rodzice i rodzice przybrani dorosłych dzieci/pasierbów, dziadkowie, dziadkowie przybrani, wnuki i wnuki przybrane, partnerzy/partnerki powyżej 18 r.ż. oraz ich małoletnie dzieci (za pośrednictwem systemu wniosków o zgodę na odwiedziny partnera/partnerki). Związek musi trwać od co najmniej dziewięciu miesięcy, a partnerzy wcześniej spotkali się osobiście.
 cudzoziemcy, którzy mają realizować uzgodnione kontakty z dziećmi
 cudzoziemcy, którzy mają szczególne powody przemawiające za tym, aby dać im prawo wjazdu, na przykład szczególną odpowiedzialność opiekuńczą nad osobami w Norwegii lub też z innych istotnych względów społecznych.
 osoby ubiegające się o azyl i uchodźcy przesiedleni
 określone grupy zawodowe. Dziennikarze, marynarze oraz personel lotniczy,
transport towarowy i pasażerski, dyplomaci i personel wojskowy, Saamowie podczas hodowli reniferów, naukowcy i członkowie załogi na morskim rejsie badawczym.
 cudzoziemcy zaproszeni przez władze Norwegii oraz pracownicy organizacji międzynarodowych

 cudzoziemcy, którzy mają międzylądowanie na lotnisku w Norwegii (zarówno w tranzycie międzynarodowym, jak i w obrębie strefy Schengen)
 cudzoziemcy pełniący krytyczne role społeczne
 personel medyczny ze Szwecji i Finlandii, który pracuje w norweskiej służbie zdrowia
i opieki
 cudzoziemcy, którzy na stałe mieszkają na Svalbardzie lub którzy muszą podróżować przez lądowe terytorium Norwegii w drodze do/z pracy lub miejsca zamieszkania na Svalbardzie

Oprócz tego zadecydowano, że studenci oraz uczniowie przyjęci do zatwierdzonej placówki oświatowej mogą wjeżdżać na teren Norwegii od pierwszego sierpnia.


Jesteś jedną z osób, która może przyjechać do Norwegii?
Rejestracja przyjazdu
Przybywający do Norwegii przed przyjazdem muszą zarejestrować dane potrzebne w celu zapewnienia spełnienia obowiązku przejścia kwarantanny. Dotyczy to również podróżnych z krajów/terytoriów „zielonych”.
 Przejdź do cyfrowej rejestracji przyjazdu
Aby uzyskać pomoc przy rejestracji, skontaktuj się z Infolinią pod numerem telefonu +47 33 41 28 70 lub adresem mailowym support@entrynorway.no
Wyjątek od obowiązku rejestracji przyjazdu:
Osoby, które mogą okazać unijne cyfrowe zaświadczenie koronawirusowe
poświadczające, że są osobami w pełni zaszczepionymi lub przeszły COVID-19 w ciągu ostatnich 6 miesięcy, są zwolnione z obowiązku rejestracji przyjazdu.

Po zakończonej rejestracji otrzymasz potwierdzenie, które ma być okazane policji przy kontroli granicznej.


Kwarantanna wjazdowa


Podróżujący do Norwegii muszą z zasady zostać poddani kwarantannie wjazdowej w odpowiednim miejscu lub w hotelu kwarantannowym. Z zasady kwarantanna wjazdowa trwa 10 dób.
Osoby, które zostały w pełni zaszczepione lub przechorowały COVID-19 w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, i które mogą to udokumentować za pomocą weryfikowalnego zaświadczenia koronawirusowego, które jest powiązane z unijnym
rozwiązaniem, będą mogły swobodnie podróżować do Norwegii niezależnie od tego, z jakiego kraju przyjadą.
Zostają zwolnione z kwarantanny, testu przed przyjazdem, testu na granicy oraz wymagania rejestracji przyjazdu.


Osoby, które otrzymały dawkę szczepionki w okresie od 3 do 15 tygodni wcześniej, oraz dzieci poniżej 18 roku życia, muszą przejść kwarantannę wjazdową, jeżeli przyjeżdżają z krajów czerwonych lub ciemnoczerwonych. Mogą one zakończyć kwarantannę, jeżeli uzyskają negatywny wynik testu PCR wykonanego nie wcześniej niż 3 doby po przyjeździe.
Wyjątkiem od obowiązku kwarantanny wjazdowej objęte są osoby, które przebywały tylko w krajach/na terytoriach o niskim poziomie zakażeń na obszarze EOG/Schengen i Wielkiej Brytanii (tak zwane kraje terytoria „zielone”, a więc kraje, w których zapadalność na COVID-19 utrzymywała się poniżej 50/100 000 w ciągu ostatnich 14 dni, a odsetek pozytywnych testów jest poniżej 4%).


Kwarantanna w domu czy w hotelu kwarantannowym?
To, czy pierwsza część kwarantanny wjazdowej ma się odbyć w hotelu
kwarantannowym zależne jest od poziomu zakażeń w kraju, w którym podróżny przebywał przez ostatnie 10 przed przyjazdem. W tym kontekście jako przebywanie rozumie się również międzylądowania. Osoby, które będą przebywać w hotelach kwarantannowych, muszą to zrobić miejscu przybycia do Norwegii.

Lista krajów, które powodują nałożenie obowiązku pobytu w hotelu kwarantannowych wynika z załącznika B do rozporządzenia o COVID-19. Osoby, które przebywały na terytoriach wymienionych w załączniku B, przechodzą dwuczęściową kwarantannę wjazdową. Podróżny ma przebywać w hotelu kwarantannowym do czasu uzyskania negatywnego wyniku testu PCR, wykonanego najwcześniej 3 doby po przybyciu. Pozostały okres kwarantanny można odbyć we własnym mieszkaniu lub w innym odpowiednim miejscu pobytu, gdzie można uniknąć bliskiego kontaktu z innymi, z osobnym pokojem, własną łazienką i własną kuchnią lub z zapewnionym wyżywieniem. Osoby na kwarantannie wjazdowej, które nie przebywały na terytoriach wymienionych w załączniku B przez ostatnie 10 dób przed przyjazdem i
mają własne mieszkanie lub inne odpowiednie miejsce pobytu, gdzie możliwe jest unikanie bliskiego kontaktu z innymi osobami, z osobnym pokojem, własną łazienką i własną kuchnią lub zapewnionym wyżywieniem, są zwolnione z obowiązku przebywania w hotelu kwarantannowym.

Osoby, które będą przebywać w hotelach kwarantannowych muszą to zrobić miejscu przybycia do Norwegii. Czas pobytu w hotelu kwarantannowym nie może być dłuższy niż czas trwania kwarantanny wjazdowej.
Osoby chronione oraz małoletnie nie muszą przebywać w hotelu kwarantannowym.
Osoby, które mogą udokumentować, że są osobami chronionymi, nie mają obowiązku przebywania w hotelu kwarantannowym:

 1. osoby w pełni zaszczepione na SARS-CoV-2.
 2. osoby, które otrzymały pierwszą dawkę szczepionki, w okresie od 3 do 15 tygodni po szczepieniu.
 3. osoby, które uzyskały pozytywny wynik testu na SARS-CoV-2, w okresie od dnia izolacji do 6 miesięcy po dacie badania przy zastosowaniu zatwierdzonej metody laboratoryjnej.
  Wyjątki Wprowadzono bardzo ograniczony system wyjątków, w ramach którego osoby, które mogą udokumentować istnienie silnych względów społecznych, mogą złożyć wniosek o zwolnienie z obowiązku mieszkania w hotelu kwarantannowym po wjeździe do Norwegii. Bardzo nieliczni zostaną objęci wyjątkiem w ramach tego systemu. Urząd do spraw cudzoziemców UDI rozpatruje takie wnioski oraz odpowiada na pytania związane z działaniem systemu. Tu złożysz wniosek.
  Pracownicy, którym wolno wjechać do Norwegii muszą przestrzegać bardzo surowych przepisów dotyczących kwarantanny. Zasada naczelna mówi, że grupa ta ma odbyć kwarantannę w hotelu. Więcej informacji w punkcie poniżej.

 4. Pracownicy a przepisy dotyczące kwarantanny
  Pracownicy, którym wolno wjechać do Norwegii, muszą przestrzegać bardzo surowych przepisów dotyczących kwarantanny. Zasada naczelna mówi, że grupa ta ma odbyć kwarantannę w hotelu.
  Wyjątek stanowią pracownicy i zleceniobiorcy, którzy przyjeżdżają do Norwegii, którym pracodawca lub zleceniodawca zapewnia odpowiednie miejsce pobytu, które przed przyjazdem zostało zatwierdzone przez Norweską Państwową Inspekcję Pracy (Arbeidstilsynet). Przy wjeździe do kraju należy przedłożyć dokumentację takiego zatwierdzenia.
   Formularz wniosku na arbeidstilsynet.no
   Informacje dla pracodawców i pracowników na arbeidstilsynet.no
   Nowe zasady kwarantanny wjazdowej dla załóg statków pasażerskich (komunikat prasowy
  z 28 czerwca 2021)
 5. Obowiązek testowania
  Wymóg wykonania testu przy przyjeździe:
  Osoby w pełni zaszczepione lub te, które chorowały na COVID-19 w ciągu ostatnich
  6 miesięcy, i które mogą to udokumentować za pomocą weryfikowalnego
  zaświadczenia koronawirusowego połączonego z rozwiązaniem unijnym, unikają
  kwarantanny, testów przed przyjazdem, testu na granicy oraz wymogu rejestrowania
  się przy przyjeździe. Wszystkim innym osobom wykonuje się test na granicy. Dotyczy
  to również obywateli norweskich, przyjezdnych z krajów/terytoriów zielonych oraz
  dzieci poniżej 12 roku życia.
  Osoby, które bez uzasadnionej przyczyny nie poddadzą się testowi, mogą
  dobrowolnie opuścić kraj lub zostać ukarane grzywną. Wymóg dotyczący zaświadczenia o uzyskaniu negatywnego wyniku testu na
  koronawirusa przed przyjazdem:
  Podróżujący z krajów/obszarów zielonych, osoby w pełni zaszczepione lub te, które
  chorowały na COVID-19 w ciągu ostatnich 6 miesięcy, i które mogą to
  udokumentować za pomocą weryfikowalnego zaświadczenia koronawirusowego
  połączonego z rozwiązaniem unijnym, są zwolnione z wymogu dotyczącego
  zaświadczenia o uzyskaniu negatywnego wyniku testu na koronawirusa przed
  przyjazdem. Wszystkie inne osoby muszą okazać takie zaświadczenie przy wjeździe
  do Norwegii. Dotyczy to również obywateli norweskich, ale nie dotyczy dzieci poniżej
  12 roku życia.
  W przypadku osób przylatujących do Norwegii, test może być zrobiony w ciągu 24
  godzin przed planowaną godziną odlotu pierwszej części lotu. Osoby w pełni
  zaszczepione i osoby, które przechorowały COVID-19 w ciągu ostatnich 6 miesięcy,
  nie muszą okazywać negatywnego wyniku testu przed wjazdem, ani poddać się
  testowi na granicy.
  Wymóg negatywnego wyniku testu nie ma zastosowania, jeżeli uzyskanie takiego
  zaświadczenia było niemożliwe lub niewspółmiernie wymagające.
  W przypadku osób, które podróżują dalej ze stałego lądu na Svalbard, nie stosuje się
  już wymogu okazania negatywnego wyniku testu na SARS-CoV-2 przed wyjazdem w
  przypadku osób, które mogą udokumentować, że są chronione i mogą przedstawić
  zaświadczenie koronawirusowe.
   Więcej informacji na temat obowiązku testowania się (helsenorge.no)
   Zmiana środków kontroli zakażeń dotyczących podróży na Svalbard i rejsów
  przybrzeżnych
  Lista otwartych przejść granicznych
  Niektóre grupy podróżnych mogą korzystać z przejść granicznych, które nie są wymienione na liście zatwierdzonych przejść granicznych w ramach wewnętrznych granic Schengen, a od 17 lipca od godziny 12:00, osoby zamieszkałe w Szwecji, które codziennie dojeżdżają do pracy w Norwegii mogą przy przekraczaniu granicy
  korzystać ze starego mostu Svinesundbroen.
   Mapa otwartych przejść granicznych z punktami i bez punktów wykonywania testów (Helsedirektoratet) Kontrola graniczna łodzi turystycznych przybywających do Norwegii z zagranicy
  W okresie letnim, łodzie turystyczne przybywające do Norwegii z zagranicy, poddawane są zwykłej kontroli granicznej z zastosowaniem tych samych zasad dotyczących testów i kwarantanny, jak w przypadku podróżnych przybywających drogą lądową bądź lotniczą.

 6. Wprowadza się tymczasowe ograniczenie dotyczące tego, z jakich portów można korzystać tego lata, jeżeli przybywa się z zagranicy na łodzi turystycznej. Następujące porty są legalnymi przejściami granicznymi dla podróżnych na łodziach turystycznych:
   Hammerfest
   Tromsø
   Bodø
   Trondheim
   Ålesund
   Bergen
   Stavanger
   Kristiansand
   Sandefjord
   Oslo Havn
   Halden/Sponvika

 7. Zmiany obowiązują do 30 września 2021 roku.
   Kontrola graniczna łodzi turystycznych przybywających do Norwegii z zagranicy
  (komunikat prasowy z 18 czerwca 2021)
  Infolinia na temat przyjazdu, testowania i kwarantanny
   W Norwegii: 815 55 015  Z zagranicy: +47 21 89 80 42