Odwołanie lotu, a odszkodowania.

 Czy mam prawo do odszkodowania, jeśli przewoźnik lotniczy odwoła lot z powodu obecnej sytuacji związanej z COVID-19? 

Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 w sprawie praw pasażerów linii lotniczych przewiduje zryczałtowane odszkodowania dla pasażerów w przypadku odwołania lotu przez przewoźnika lotniczego. Nie ma to zastosowania do odwołań, które nastąpiły ponad 14 dni przed datą podróży, lub gdy odwołanie jest spowodowane zaistnieniem „nadzwyczajnych okoliczności”, których nie można było uniknąć pomimo zastosowania wszelkich racjonalnych środków.

W marcu 2020 r. Komisja przyjęła wytyczne interpretacyjne dotyczące przepisów UE w zakresie praw pasażerów w kontekście rozwoju sytuacji w związku z Covid-19, w których wyjaśniła, że w pewnych okolicznościach odwołanie lotu w kontekście epidemii COVID-19 może być spowodowane „nadzwyczajnymi okolicznościami”.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52020XC0318(04)

Odwołań wyłącznie z powodów handlowych nie można zakwalifikować jako nadzwyczajne okoliczności. Przewoźnik lotniczy musi przedstawić dowód na istnienie szczególnych okoliczności, które leżą u podstaw odwołania danego lotu, takich jak szczególne środki ochrony zdrowia publicznego, a w szczególności zakaz wjazdu lub wyjazdu. Linia lotnicza musi również być w stanie udowodnić, że odwołania nie można było uniknąć, nawet gdyby podjęła wszelkie racjonalne środki.