Odwołanie imprez, usług w związku z pandemią. Czy należy się odszkodowanie?

Jakie prawa mi przysługują w przypadku odwołania usług transportowych lub imprez turystycznych w związku z pandemią koronawirusa?

Zgodnie z unijnymi rozporządzeniami w sprawie praw pasażerów w przypadku odwołania podróży przez przewoźnika pasażerom przysługuje prawo wyboru między zwrotem kosztu biletu a zmianą planu podróży. Zwrot pełnego kosztu biletu musi nastąpić w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku przez pasażera w przypadku transportu drogą lotniczą, morską i wodną śródlądową, w ciągu 14 dni od daty wystąpienia z ofertą lub wpłynięcia wniosku w przypadku transportu autobusowego i autokarowego oraz w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku przez pasażera w przypadku transportu kolejowego.

Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 w sprawie praw pasażerów linii lotniczych stanowi również, że pasażer ma prawo do zryczałtowanego odszkodowania w przypadku odwołania lotu, chyba że został o nim poinformowany z wyprzedzeniem przekraczającym 14 dni, lub gdy odwołanie jest spowodowane zaistnieniem „nadzwyczajnych okoliczności”, których nie można było uniknąć pomimo zastosowania wszelkich racjonalnych środków. Więcej informacji na temat prawa do odszkodowania w czasie pandemii koronawirusa znajduje się w odpowiedzi na pytanie 17.

dyrektywie w sprawie imprez turystycznych przewidziano prawa podróżnych w przypadku rozwiązania umowy o udział w imprezie turystycznej przez podróżnego lub organizatora. Podróżny ma prawo do pełnego zwrotu wszelkich płatności dokonanych z tytułu imprezy turystycznej. Organizator imprezy turystycznej musi dokonać zwrotu w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy.

Zgodnie z rozporządzeniami w sprawie praw pasażerów oraz z dyrektywą w sprawie imprez turystycznych zwrot kosztów może nastąpić w formie pieniężnej lub w postaci bonu. W przypadku bonu zamiast zwrotu kosztów zawsze konieczna jest zgoda pasażera lub podróżnego

Dyrektywa w sprawie imprez turystycznych.

https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/holidays/package-travel/index_pl.htm