Nauka do drzwi puka-Technologia mRNA i jej zastosowanie w szczepieniach.

Ekspresja materiału genetycznego mRNA – rola biologiczna.
W komórkach eukariotycznych (czyli m.in. wszystkich lu- dzi, zwierząt i roślin) informacja genetyczna o białkach zakodowana jest w olbrzymich cząsteczkach DNA, zwa- nych chromosomami. Aby dane białko powstało w ko- mórce, odpowiedni fragment chromosomu zwany genem musi zostać przepisany na sekwencje mRNA, które stano- wi swoisty, komórkowy „przepis na białko”. Ten „przepis” transportowany jest z jądra komórkowego do cytoplazmy, gdzie zachodzi proces translacji, czyli tłumaczenia kodu genetycznego zapisanego w postaci sekwencji RNA na sekwencję aminokwasową białek. Na bazie jednej czą- steczki mRNA może powstać bardzo wiele cząsteczek danego białka – dokładnie tak, jak w kuchni z jednego przepisu można przygotować daną potrawę wielokrotnie. Tak, w dużym uproszczeniu, za pomocą mRNA w naszych komórkach powstają białka, które zaangażowane są nie- mal we wszystkie procesy zachodzące w naszych organi- zmach. RNA jest nietrwałe. Kiedy spełni swoją rolę i białko zostanie wytworzone, RNA ulega enzymatycznej degra- dacji w komórkach przez enzymy zwane rybonukleazami, a powstałe w wyniku tego procesu nukleotydy są wykorzy- stywane przez komórkę. Można więc powiedzieć, że po zde- gradowanym mRNA nie pozostaje ślad, z wyjątkiem białka, które kodował.