Kwarantanna hotelowa. Podajemy fakty

Norwegia opublikowała na stronie rządowej i podała do wiadomości poprzez media newsy, które wprowadziły zamęt i falę dyskusji. Jakie są fakty?

Aby ograniczyć import zakażeń, rząd w dniu 5 listopada 2020 r. wprowadził program hoteli kwarantannowych. Główna zasada jest taka, że ​​osoby przyjeżdżające do Norwegii są zobowiązane do odbycia kwarantanny w hotelach kwarantannowych, jednak niektóre grupy są zwolnione z tego obowiązku.

Rząd podjął decyzję o rozszerzeniu programu kwarantanny hotelowej tak, że od 9 maja od godz. 12 wprowadza się nakaz kwarantanny hotelowej dla wszystkich podróżnych z krajów spoza EOG/Schengen. Obowiązuje to niezależnie od powodu podróży. Są nieliczne wyjątki. 

Każdy, kto przyjeżdża do Norwegii z „czerwonych” krajów, musi przejść 10-dniową kwarantannę. Czas trwania kwarantanny zostaje skrócony, jeśli w okresie kwarantanny udokumentuje się negatywny wynik testu PCR wykonanego nie wcześniej niż siedem dni po przybyciu. Osoby objęte kwarantanną, czy to w hotelach kwarantannowych, czy w domach prywatnych, mogą przebywać poza miejscem zamieszkania tylko wtedy, gdy jest możliwe unikanie bliskiego kontaktu z innymi osobami. Nie można iść do pracy, szkoły ani przedszkola, nie można korzystać z komunikacji publicznej. Obowiązuje to niezależnie od tego, czy mieszka się na stałe w Norwegii, czy nie.

Dnia 26.03.2021 r. wprowadzono szereg zmian zasad dotyczących hoteli kwarantannowych. Zgodnie z zasadą główną, przyjeżdżający do Norwegii mają obowiązek przejścia kwarantanny w hotelu kwarantannowym, wprowadzono jednak zmiany dotyczące tego, które grupy są objęte wyjątkiem od tego obowiązku oraz jak długo muszą przebywać w hotelu kwarantannowym. Najistotniejsza zmiana dotyczy tego, że osoby zamieszkałe lub mające stałe miejsce zamieszkania w Norwegii, które wracają do Norwegii po niekoniecznej podróży zagranicznej, muszą cały okres kwarantanny spędzić w hotelu kwarantannowym. Te osoby nie mają już możliwości opuszczenia hotelu kwarantannowego po otrzymaniu negatywnego wyniku testu wykonanego trzy doby po przybyciu. Oprócz tego, wprowadza się wyjątek od obowiązkowego hotelu kwarantannowego dla osób przekraczających granicę w celu zrealizowania uzgodnionych kontaktów dzieci z rodzicami oraz dla zagranicznych dyplomatów.

Zgodnie z tymi zasadami, obowiązek odbycia kwarantanny wjazdowej w hotelach kwarantannowych nie dotyczy następujących grup:

 • Osoby, które mogą udokumentować, że na stałe mieszkają w Norwegii i odbywały podróż konieczną (więcej informacji poniżej). Kwarantannę należy odbyć w mieszkaniu lub innym odpowiednim miejscu pobytu, gdzie można uniknąć bliskiego kontaktu z innymi, z osobnym pokojem, osobną łazienką i kuchnią lub z wyżywieniem. Osoby, które nie mogą udokumentować, że podróż była konieczna, muszą przebywać w hotelu kwarantannowym. Wyjątek ten nie dotyczy osób, które przebywały poza EOG i strefą Schengen ostatnie 10 dób przed przyjazdem.
 • Osoby, które mogą udokumentować posiadanie lub wynajmowanie miejsca stałego zamieszkania w Norwegii, gdzie mogą odbyć kwarantannę w oddzielnej jednostce mieszkalnej z sypialnią, łazienką i kuchnią, oraz że podróż była konieczna. Osoby wynajmujące mieszkanie muszą mieć umowę najmu na co najmniej 6 miesięcy. Wyjątek ten nie dotyczy osób, które przebywały poza EOG i strefą Schengen ostatnie 10 dób przed przyjazdem.
 • Pracownicy i zleceniobiorcy, dla których pracodawca lub zleceniodawca zapewnia odpowiednie miejsce pobytu, zatwierdzone przez norweską Państwową Inspekcję Pracy (Arbeidstilsynet) przed wjazdem do kraju. Dokumentację takiego zatwierdzenia należy przedłożyć przy wjeździe do kraju. 
  Więcej informacji: Godkjenning av innkvartering for arbeidstakere i innreisekarantene (arbeidstilsynet.no). Wyjątek ten nie dotyczy osób, które przebywały poza EOG i strefą Schengen ostatnie 10 dób przed przyjazdem.
 • Osoby, które mogą udokumentować istotne względy społeczne i mają odpowiednie miejsce pobytu, w którym możliwe jest unikanie bliskiego kontaktu z innymi, z osobnym pokojem, łazienką i kuchnią lub wyżywieniem. Podróżni ci muszą być w stanie przy wjeździe do kraju przedstawić potwierdzenie od osoby udostępniającej miejsce pobytu, że miejsce to spełnia te wymagania.
 • Rodzice i małoletnie dzieci, którzy przekraczają granicę w związku z realizacją ustalonych lub uzgodnionych spotkań.
 • Osoby ubiegające się o azyl i uchodźcy przesiedlani, którzy są objęci osobnymi regulacjami.
 • Istnieją szczególne regulacje dotyczące kierowców obsługujących transport dalekobieżny oraz sojuszniczych oddziałów wojskowych oraz pracowników jednostek pływających po wodach norweskich. Wyjątek ten nie dotyczy osób, które przebywały poza EOG i strefą Schengen ostatnie 10 dób przed przyjazdem.
 • Dyplomaci zagraniczni wymienieni w § 1-4 lub § 1-5 rozporządzenia o obcokrajowcach, dyplomaci z akredytacją w więcej niż jednym państwie oraz kurierzy dyplomatyczni

Oprócz tego osoby, które wyjechały z Norwegii przed 13 marca 2021 r. mogą odbyć kwarantannę we własnym domu, jeśli udokumentują istnienie silnych względów społecznych, wymienionych w §5 ustęp drugi litera e. Poniżej opisano, jak należy rozumieć silne względy społeczne.

Małżonkowie, konkubenci lub ich wspólne dzieci mogą podczas kwarantanny przebywać w tym samym miejscu bez wymogu posiadania osobnego pokoju, jeśli przyjeżdżają razem do Norwegii i mieszkają razem w kraju ojczystym. 

Osoby, które przebywały poza EOG i strefą Schengen w ciągu ostatnich 10 dób przed przybyciem do Norwegii, nie są zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny w hotelach kwarantannowych, chyba że mogą udokumentować, że są zwolnione na podstawie litery e, f, h albo zgodnie z § 6d ustęp pierwszy rozporządzenia o COVID-19. Obejmuje to osoby zwolnione ze względu na poważne względy społeczne, osoby ubiegające się o azyl i uchodźców przesiedlanych, zagranicznych dyplomatów oraz osoby, które przekraczają granicę w związku z uzgodnionym kontaktem z dziećmi. Ponadto wyjątki od tej zasady dotyczą oddelegowanych zagranicznych urzędników do norweskich misji zagranicznych, a także ich małżonków, konkubentów lub dzieci, a także personelu wojskowego oddelegowanego do służby za granicą przez norweskie siły zbrojne.

Dokumentacja, z której podróżni będą korzystać w celu potwierdzenia, że ​​objęci są jednym z wyjątków od obowiązku przebywania w hotelach kwarantannowych, musi być sporządzona w języku norweskim, szwedzkim, duńskim lub angielskim. Nie należy zakładać, że dokumentacja przedłożona w innych językach zostanie uwzględniona podczas kontroli granicznej.

Więcej informacji na temat poszczególnych pojęć:

Osoby zamieszkałe

„Stały mieszkaniec Norwegii” oznacza osobę zameldowaną w norweskim rejestrze ewidencji ludności jako mającą stałe miejsce zamieszkania w Norwegii.

Dokumentacja: Bycie stałym mieszkańcem Norwegii można udokumentować na przykład przedstawiając informacje o rejestracji w administracji podatkowej (Skatteetaten).

Studenci: Studiujący za granicą, którzy przed rozpoczęciem studiów mieszkali w Norwegii, często nadal są zameldowani w Norwegii w okresie studiów. Są oni wtedy również uważani za „stałych mieszkańców” Norwegii zgodnie z przepisami o COVID-19. Osoby studiujące w innych krajach nordyckich należy zgodnie z zasadami dotyczącymi kwarantanny również uważać za stałych mieszkańców Norwegii, nawet jeśli są zameldowani w kraju odbywania studiów na podstawie nordyckich przepisów szczególnych dotyczących rejestracji ludności.

Służba zagraniczna: Osoby zatrudnione w służbie zagranicznej i członkowie ich gospodarstw domowych uważani są za stałych mieszkańców Norwegii bez względu na ich pobyt za granicą. To samo dotyczy personelu wojskowego oddelegowanego do służby za granicą.

Małżonkowie, konkubenci i dzieci

Wcześniej stosowano wyjątek od obowiązku przebywania w hotelu kwarantannowym dla osób, które przy wjeździe mogą udokumentować, że są w związku małżeńskim lub mają wspólne dzieci z osobą mieszkającą na stałe w Norwegii. Ten wyjątek już nie obowiązuje. Osoby z tej grupy będzie można objąć wyjątkiem od koniczności pobytu w hotelu kwarantannowym, jeśli będą mogły udokumentować, że dotyczy ich któryś z innych wyjątków. Przykładem mogą być silne względy społeczne przemawiające za wizytą u małżonka znajdującego się w Norwegii, a małżonek ma odpowiednie miejsce pobytu, gdzie można uniknąć bliskiego kontaktu z innymi osobami, z osobnym pokojem, własną łazienką i kuchnią lub wyżywieniem. Takie istotne względy społeczne mogą zaistnieć, jeśli małżonek jest poważnie chory. Poniżej opis istotnych względów społecznych. 

Małoletnie dzieci i rodzice, którzy przekraczają granicę w celu zrealizowania ustalonych lub umówionych kontaktów, lub mieszkania naprzemiennego na mocy ustawy o dzieciach i ustawy o ochronie praw dziecka są jednak wyjęte spod obowiązku pobytu w hotelu kwarantannowym. Kwarantannę należy odbyć w przystosowanym do tego miejscu pobytu, ale nie ma wymogu osobnego pokoju, osobnej łazienki czy kuchni. Przyjezdni są też zwolnieni z kwarantanny wjazdowej w czasie pracy i szkoły, ale nie w czasie wolnym. Ustalone kontakty dzieci z rodzicami mogą jednak odbywać się w czasie wolnym.

Dokumentacja: Przekraczanie granicy w celu zrealizowania umówionych kontaktów dzieci z rodzicami można udokumentować umową regulującą kontakty z dzieckiem lub umową o opiece naprzemiennej.

Stałe miejsce zamieszkania

„Stałe miejsce zamieszkania” odnosi się do osób, które mają stały dom w Norwegii, w tym osób posiadających lub wynajmujących na stałe mieszkanie w Norwegii. Zakładając, że posiadają lub wynajmują na stałe mieszkanie w Norwegii, obejmuje to również osoby, które przeprowadziły się do kraju, ale nie zgłosiły jeszcze przeprowadzki w rejestrze ewidencji ludności. Mieszkanie musi mieć oddzielną jednostkę mieszkalną dla osób odbywających kwarantannę, z sypialnią, łazienką i kuchnią. Nie dopuszcza się, by kilka osób dzieliło mieszkanie na podstawie tego wyjątku, nawet jeśli mieszkanie było wcześniej wspólnie wynajmowane przez kilka osób. Małżonkowie, konkubenci i ich dzieci będą jednak mogli wspólnie odbywać kwarantannę w takim mieszkaniu, o ile mieszkają razem w kraju ojczystym i razem przyjechali do Norwegii, por. § 5 ustęp trzeci.

Aby wynajmowane mieszkanie mogło być uznane za „stałe miejsce zamieszkania”, wymagana jest umowa najmu na co najmniej sześć miesięcy. Nieruchomości rekreacyjne nie będą na podstawie tych przepisów uważane za „stałe miejsce zamieszkania”, ponieważ zazwyczaj nie są to stałe mieszkania.

Dokumentacja: Stosunek własności lub najmu musi być udokumentowany przy wjeździe do kraju. Można to udokumentować na przykład za pomocą informacji podatkowych, informacji o uiszczaniu opłat itp. albo informacji z księgi wieczystej, które dowodzą, że dana osoba jest właścicielem mieszkania. Te ostatnie informacje można między innymi pobrać ze stron norweskiego urzędu kartograficznego, logując się na stronie Altinn. Więcej informacji: https://seeiendom.kartverket.no/. Aby udokumentować stosunek najmu, można przedstawić umowę najmu na co najmniej 6 miesięcy.  

Podróż konieczna dla osób na stałe zamieszkałych lub mających stałe miejsce zamieszkania w Norwegii

 • Osoby zamieszkałe lub mające stałe miejsce zamieszkania w Norwegii są wyłączone z obowiązku pobytu w hotelu kwarantannowych wyłącznie, jeśli podróż była konieczna i nie przebywały one poza EOG i strefą Schengen przez ostatnie 10 dób przed przyjazdem. Za podróż „koniecznąâ€ť uznaje się podróże służbowe, podróże ze studiów zagranicznych i inne podróże uzasadnione przez istotne względy społeczne. Osoby, które nie mogą udokumentować, że podróż była konieczna, muszą przebywać w hotelu kwarantannowym przez cały okres kwarantanny lub do czasu okazania negatywnego wyniku testu PCR wykonanego nie wcześniej niż siedem dób po przybyciu. Dokumenty potwierdzające, że podróż jest konieczna, muszą być sporządzone w języku norweskim, szwedzkim, duńskim lub angielskim i muszą być do nich dołączone dokumenty potwierdzające, że jest się na stałe zamieszkałym lub ma się stałe miejsce zamieszkania w Norwegii.

Przykłady podróży koniecznych:

 • Podróże związane z pracą (dokumentacja: potwierdzenie od pracodawcy/zleceniodawcy)
 • Podróże dla sportowców zawodowych, którzy podróżowali w związku z uprawianym sportem (dokumentacja: potwierdzenie z reprezentacji, klubu itp.)
 • Podróże z i do Norwegii w przypadku osób zamieszkałych w Norwegii, ale pracujących tymczasowo za granicą. Obejmuje to na przykład oddelegowanych urzędników służby zagranicznej, pracowników wojska skierowanych na służbę w ramach operacji międzynarodowej i osoby, które tymczasowo pracują za granicą dla prywatnej firmy lub organizacji pomocowej. Najważniejsze jest, by stosunek pracy miał taki charakter, że nadal uznaje się, że takie osoby są rezydentami Norwegii. Podróż do i z Norwegii jest również uważana za konieczną dla towarzyszących im członków gospodarstwa domowego (małżonka, konkubenta, dzieci itp., którzy wyprowadzają się z nimi za granicę). Wymóg, że osoby muszą mieszkać w Norwegii, dotyczy również członków gospodarstwa domowego, ale nie jest warunkiem, że członkowie gospodarstwa domowego podróżują z główną osobą. (Dokumentacja: potwierdzenie od pracodawcy, legitymacja studencka z zagranicznego miejsca studiów lub paszport dyplomatyczny / służbowy. W przypadku domowników musi być również możliwość przedłożenia dokumentacji pokrewieństwa ze studentem lub pracownikiem.).
 • Podróże z i do Norwegii w przypadku osób zamieszkałych w Norwegii, ale studiujących za granicą oraz członków ich gospodarstwa domowego. W tym kontekście członków gospodarstwa domowego należy rozumieć w taki sam sposób, jak opisano w punkcie powyżej (dokumentacja: legitymacja studencka z zagranicznej uczelni).
 • Podróż, aby być obecnym przy narodzinach własnego dziecka (dokumentacja: zaświadczenie lekarskie)
 • Podróż, aby odwiedzić poważnie chorych lub umierających bliskich (dokumentacja: zaświadczenie lekarskie)
 • Podróż, aby wziąć udział w pochówku lub uroczystościach pogrzebowych osób bliskich (dokumentacja: zaproszenie na pochówek, nekrolog itp.)
 • Podróż w celu otrzymania niezbędnych świadczeń medycznych (dokumentacja: zaświadczenie lekarskie)

W przypadku osób, które w okresie 15 dni częściej niż raz przyjeżdżają do Norwegii z obszarów w Szwecji lub Finlandii objętych obowiązkiem kwarantanny, podróżujących między miejscem pracy a miejscem zamieszkania, nie ma wymogu udokumentowania, że ​​podróż była konieczna. Mogą oni przejść kwarantannę w swoim domu lub w innym odpowiednim miejscu pobytu. Jeśli osoba posiada lub wynajmuje mieszkanie w Norwegii, ale nie jest zameldowana w norweskim rejestrze ewidencji ludności, wymaga się, aby kwarantannę można było przeprowadzić w oddzielnej jednostce mieszkalnej z sypialnią, łazienką i kuchnią. 

Pracownicy niezamieszkali w Norwegii

Osoby, które przyjeżdżają do Norwegii w celu wykonywania pracy lub zleceń, bez osiedlania się na stałe w Norwegii, są zwolnione z obowiązku przebywania w hotelu kwarantannowym tylko wtedy, gdy zapewnione przez pracodawcę miejsce do odbycia kwarantanny zostało zatwierdzone przez norweską Państwową Inspekcję Pracy (Arbeidstilsynet) przed wjazdem do kraju. Przy wjeździe pracodawca lub zleceniodawca musi przedstawić dokumentację potwierdzającą zatwierdzenie miejsca zamieszkania.

Więcej informacji na temat programu zatwierdzania: Strony internetowe Norweskiej Państwowej Inspekcji Pracy.

Miejsce pobytu zatwierdzone przez Arbeidstilsynet musi umożliwiać pracownikowi lub zleceniobiorcy unikanie bliskich kontaktów z innymi w czasie wolnym, musi też mieć osobny pokój z telewizją i Internetem, osobną łazienkę i kuchnię albo zapewnione wyżywienie. Oznacza to, że pracownik lub zleceniobiorca musi mieć oddzielny pokój do spania, oddzielną łazienkę i oddzielną kuchnię do przygotowywania posiłków. Wymóg posiadania własnej kuchni nie obowiązuje, jeśli osoba odbywająca kwarantannę może w miejscu pobytu otrzymywać gotowe posiłki.

Pracownicy i zleceniobiorcy, którzy przyjeżdżają do Norwegii w związku z długoterminowym zatrudnieniem lub długoterminowymi zleceniami, mogą podlegać zwolnieniu z obowiązku przebywania w hotelu kwarantannowym przysługującemu osobom, które mają stałe miejsce zamieszkania w Norwegii zgodnie z § 5 ustęp drugi litera c rozporządzenia o COVID-19. W takim przypadku pracownik lub zleceniobiorca musi posiadać mieszkanie w Norwegii lub mieć umowę najmu na co najmniej 6 miesięcy. Mieszkanie musi mieć oddzielną jednostkę mieszkalną dla osoby odbywającej kwarantannę, z sypialnią, łazienką i kuchnią. Oprócz tego, podróż musi być konieczna. Podróż w celu odwiedzenia rodziny w kraju ojczystym zazwyczaj nie jest uznawana za konieczną w tym kontekście. Więcej informacji w punkcie powyżej.

Wąski wyjątek dla szczególnych grup, których podróż nie była konieczna

 • Osoby, które mogą udokumentować, że występują istotne względy społeczne i dysponują odpowiednim miejscem pobytu, w którym można uniknąć bliskiego kontaktu z innymi, z osobnym pokojem, osobną łazienką i osobną kuchnią lub wyżywieniem, są zwolnione z obowiązku przebywania w hotelach kwarantannowych, jeżeli mogą przedstawić potwierdzenie od osoby udostępniającej miejsce zamieszkania, że miejsce to spełnia warunki. Dotyczy to wszystkich grup osób, również tych, które nie mieszkają na stałe lub nie mają stałego miejsca zamieszkania w Norwegii i dla tych którzy przebywali poza EOG i strefą Schengen ostatnie 10 dób przed przyjazdem.

Jest to jednak wąska reguła wyjątku, która ma zastosowanie tylko do bardzo szczególnych sytuacji. Przykłady sytuacji, w których wyjątek może mieć zastosowanie:

 • Osoby, na których ciąży szczególna odpowiedzialność opiekuńcza za osoby mieszkające w Norwegii.
 • Odwiedziny u umierającego lub poważnie chorego bliskiego członka rodziny w Norwegii.
 • Osoby, które mają uczestniczyć w narodzinach własnego dziecka.
 • Uczestnictwo w pochówku lub uroczystościach pogrzebowych osoby bliskiej.
 • Osoby mające chorobę lub dolegliwości, które wymagają szczególnej opieki i udogodnień, jakich nie może zapewnić hotel kwarantannowy

Aby udokumentować, że istnieją istotne względy społeczne, można przedstawić na przykład zaświadczenie lekarskie i tym podobne. W przypadkach, kiedy uzyskanie innej dokumentacji nie jest możliwe, wymóg posiadania dokumentacji może zostać spełniony w postaci oświadczenia własnego osoby podróżującej.

Dodatkowo, przy wjeździe do kraju należy przedstawić potwierdzenie, że miejsce pobytu ma oddzielny pokój, łazienkę, kuchnię lub wyżywienie oraz umożliwia unikanie bliskiego kontaktu z innymi osobami. Potwierdzenie wystawia osoba, które daje miejsce pobytu do dyspozycji. W przypadku osób przyjeżdżających, które podczas kwarantanny mieszkają w zwykłym hotelu (a nie w hotelu kwarantannowym), potwierdzenie takie będzie musiał przedstawić ten hotel. Potwierdzenie uważa się za wystarczający dokument dowodzący, że dana osoba ma inne odpowiednie miejsce pobytu

Szczególne informacje dotyczące osób, które przebywały poza EOG i strefą Schengen 

Osoby, które przebywały poza EOG i strefą Schengen w ciągu ostatnich 10 dni przed przybyciem do Norwegii, są zwolnione z obowiązku przebywania w hotelach kwarantanny tylko, gdy mogą udokumentować, że są objęte wyjątkami określonymi w rozporządzeniu o COVID-19 § 5 ustęp drugi litera e, f, h lub zgodnie z § 6d ustęp pierwszy. Obejmuje to osoby, które są zwolnione ze względu na poważne względy społeczne, osoby ubiegające się o azyl i uchodźcy przesiedlani, zagraniczni dyplomaci oraz osoby, które przekraczają granicę w związku z uzgodnionym kontaktami z dziećmi. Ponadto, wyjątki dotyczą oddelegowanych zagranicznych urzędników do norweskich misji zagranicznych oraz ich małżonków, konkubentów i dzieci, a także personelu wojskowego oddelegowanego do służby za granicą przez norweskie siły zbrojne. Pozostałe wyjątki od obowiązku przebywania w hotelach kwarantannowych nie dotyczą tej grupy.

Rodziny podróżujące razem do Norwegii

Małżonkowie, konkubenci lub ich wspólne dzieci mogą podczas kwarantanny przebywać w tym samym miejscu bez wymogu posiadania osobnego pokoju, jeśli przyjeżdżają razem do Norwegii i mieszkają razem w kraju ojczystym. Osoby te będą też mogły korzystać z tej samej łazienki i kuchni.

Osoby, które mieszkają razem w kraju ojczystym i przyjeżdżają razem do Norwegii, ale nie mają określonych powyżej powiązań rodzinnych, nie będą zwolnione z wymogu posiadania oddzielnego pokoju, łazienki i kuchni lub wyżywienia.

Dokumentacja: Aby udokumentować relację rodzinną, można przedłożyć akt małżeństwa lub akt urodzenia, a także umowę najmu z kraju ojczystego lub informacje podatkowe, informacje o uiszczaniu opłat itp. albo informacje z księgi wieczystej wskazujące, że współmałżonek lub drugi rodzic jest współwłaścicielem mieszkania w kraju ojczystym.

Małoletnie dzieci

Małoletnie dzieci, które przyjeżdżają samotnie i nie są objęte wyjątkami, będą miały możliwość mieszkania w hotelu kwarantannowym z opiekunami. Prawdopodobnie będzie to miało zastosowanie tylko w wyjątkowych przypadkach. Większość sytuacji, w których dzieci przyjeżdżają samotnie do Norwegii, będzie objęta jednym z wyjątków.

Svalbard i Jan Mayen

Zasady dotyczące hoteli kwarantannowych dotyczą również osób podróżujących na Svalbard i wyspę Jan Mayen. Osoby objęte kwarantanną wjazdową nie mogą pojechać na Svalbard ani na wyspę Jan Mayen przed zakończeniem okresu kwarantanny. Osoby zamieszkałe na Svalbardzie, które nie są objęte żadnym z wyjątków, są zobowiązane do przebywania w hotelu kwarantannowym. Osoby, które udają się na Svalbard w celu wykonywania pracy lub zleceń, będą mogły odbyć kwarantannę w miejscu zamieszkania zapewnionym przez pracodawcę lub zleceniodawcę na stałym lądzie, o ile miejsce to zostanie zatwierdzone przez Arbeidstilsynet.

Informacja o hotelu kwarantannowym na granicy

Policja jest zobowiązana do informowania podróżnych przybywających drogą lądową i morską o hotelu kwarantannowym w miejscu przyjazdu. Policja będzie powiadamiać gminny punkt kontaktowy o nowych przyjezdnych, którzy będą mieszkać w hotelu kwarantannowym.

W przypadku podróżnych przybywających samolotem gmina jest zobowiązana do przyjmowania podróżnych, którzy przeszli przez kontrolę graniczną.

Podczas kontroli granicznej policja musi poinformować podróżnego, w jaki sposób może skontaktować się z przedstawicielem gminy.

Osoby objęte kwarantanną wjazdową muszą podczas kwarantanny przebywać w hotelu kwarantannowym w pierwszym miejscu przybycia do kraju. Jeżeli w miejscu przybycia nie ma miejsca hotelach kwarantannowych, policja w miejscu kontroli granicznej przekaże dane kontaktowe przedstawiciela gminy, który skieruje podróżnego do hotelu kwarantannowego, w którym są miejsca.

Gminy posiadające hotele kwarantannowe muszą zapewnić, by prowadziły one rejestr osób odbywających w nich kwarantannę. Odbywa się to poprzez rejestrację w hotelowych systemach w dniu przyjazdu. Gminy muszą być w stanie, na podstawie hotelowych list osób odbywających kwarantannę, sprawdzić, czy osoby te przebywają w hotelu i postępują zgodnie z wytycznymi. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązku kwarantanny zostanie zawiadomiona policja, która rozważy wszczęcie postępowania karnego.

Odbywanie kwarantanny w hotelu kwarantannowym

Program hoteli kwarantannowych określa to, gdzie ma odbywać się kwarantanna, ale nie oznacza odizolowania w hotelu:

 • Osoby przebywające w hotelu kwarantannowym mogą przebywać poza hotelem, o ile będą unikać bliskich kontaktów z innymi osobami niż te, z którymi ewentualnie mieszkają.
 • Osoby odbywające kwarantannę nie mogą jednak przebywać w miejscu pracy, w którym przebywają również inne osoby, ani też w szkole czy przedszkolu. Nie wolno im też korzystać z komunikacji publicznej do celów innych niż przejazd z punktu wjazdu do kraju do hotelu kwarantannowego. Osoby, które zdecydują się opuścić Norwegię w czasie kwarantanny, mogą podczas wyjazdu skorzystać z transportu publicznego, a osoby w wieku powyżej 12 lat muszą nosić maseczkę. Osoby, które przebywały poza EOG i strefą Schengen w ciągu ostatnich 10 dób przed przyjazdem do Norwegii nie mogą korzystać z komunikacji publicznej z miejsca przybycia do hotelu kwarantannowego. Jeśli takie osoby nie mają transportu prywatnego, gmina zapewni im transport do hotelu kwarantannowego.

Udział własny w opłacie za pobyt w hotelu kwarantannowym

Udział własny pracodawców i zleceniodawców w opłacie za pobyt pracowników i zleceniobiorców w hotelu kwarantannowym wynosi 500 koron za dobę.  Osoby prywatne, które w czasie kwarantanny przebywają w hotelu kwarantannowym, muszą zapłacić udział własny w wysokości 500 koron za dobę. Dzieci do lat 10, które mieszkają w pokoju z rodzicami, nie płacą udziału własnego. W przypadku dzieci w wieku od 10 do 18 lat kwota udziału własnego wynosi 250 koron na za dobę.

Kwotę udziału własnego pobierają hotele od każdej osoby objętej programem hoteli kwarantannowych. Moment uiszczenia udziału własnego może być różny – może być to płatność w chwili przybycia, rezerwacja kwoty w dniu przybycia lub płatność przy wymeldowaniu.

Osoby przebywające w hotelach kwarantannowych w czasie kwarantanny zgodnie z Â§ 5 ust. 3 nie płacą udziału własnego, o ile są w stanie udokumentować, że podróż rozpoczęła się przed 29 kwietnia 2021 r., a pobyt w hotelu kwarantannowym rozpoczął się przed 20 maja 2021 r.

Przeprowadzanie testów w hotelu kwarantannowym

Osoby na kwarantannie wjazdowej mają wykonać test PCR w siódmej dobie po przybyciu. Gmina ma zapewnić możliwość wykonania testu dla osób przebywających w hotelu kwarantannowym. Czas trwania kwarantanny może zostać skrócony, jeśli w okresie kwarantanny udokumentuje się negatywny wynik testu PCR wykonanego nie wcześniej niż siedem dni po przybyciu.

Odpowiednie miejsce pobytu do odbycia kwarantanny po kontakcie z osobą zakażoną oraz izolacji

Wymagania dotyczące odpowiedniego miejsca zamieszkania do odbycia kwarantanny wjazdowej, kwarantanny po kontakcie z osobą zakażoną oraz izolacji powinny być takie same. Musi istnieć możliwość unikania bliskiego kontaktu z innymi osobami, musi również być do dyspozycji osobny pokój, łazienka i kuchnia lub zapewnione wyżywienie. Należy jednak zdawać sobie sprawę, że wymagania dla osób, które mają być izolowane, są znacznie surowsze niż dla odbywających kwarantannę. Muszą one izolować się od innych we własnym domu lub miejscu zamieszkania, a w miarę możliwości również od innych osób w tym samym gospodarstwie domowym.

Zwolnienie z kwarantanny wjazdowej w przypadku poważnej choroby lub pogrzebu bliskich osób

Osoby, które mogą udokumentować, że uzyskały negatywny wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2, mogą być zwolnione z kwarantanny, jeśli w dniu wykonania testu w Norwegii:

 1. Odwiedzają poważnie chorą lub umierającą bliską osobę,
 2. Biorą udział w pogrzebie lub pochówku bliskiej osoby

Za bliską osobę uważa się współmałżonka, konkubenta, partnerkę/partnera, dzieci, rodzeństwo, rodziców, dziadków, teściów lub inną osobę, z którą ma się bliski związek.

Zwolnienie z obowiązku kwarantanny będzie miało zastosowanie tylko do realizacji takiego celu. Poza tym obowiązywać będzie kwarantanna.

Osoby, które uzyskały zwolnienie z kwarantanny wjazdowej, winny w miarę możliwości unikać bliskiego kontaktu z innymi osobami, z którymi nie mieszkają.

Zwolnienie z obowiązku kwarantanny straci moc, jeśli u danej osoby wystąpi ostra infekcja dróg oddechowych przebiegająca z gorączką, kaszlem lub ciężkim oddechem, lub jeśli lekarz oceni, że u osoby tej podejrzewa się zakażenie wirusem SARS-CoV-2.

https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/the-corona-situation-more-information-about-quarantine-hotels/id2784377/?fbclid=IwAR1c5sWcIg6mRXEnrs3grir0ICTdf6y4UrNaQ3tydRz7BGvj654gHFVvhnc&expand=factbox2826321