Dobra informacja dla osób związanych z branżą przetwórstwa rolniczego

Jeśli pracujesz w firmie zajmującej się przetwórstwem ziemniaków, warzyw czy owoców -możesz poprosić pracodawcę o możliwość wjazdu.

Warunkiem jest, aby pracownik z zagranicy posiadał kontrakt lub umowę z pracodawcą, że praca będzie wykonywana na terenie Norwegii, a niezbędni pracownicy nie byli dostępni na norweskim rynku pracy. 

Pracodawca musi zgłosić następujące informacje i dokumentację: 
a) Dane kontaktowe wnioskodawcy. 
b) Dane pracownika z zagranicy, który ma być zwolniony z ograniczeń wjazdowych (imię, nazwisko, obywatelstwo, datę urodzenia, numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości). 
c) Umowę o pracę lub umowę zlecenie lub inny dokument potwierdzający zawarcie współpracy między pracownikiem a pracodawcą. 
d) Zakres pracy, jaką pracownik ma wykonywać na rzecz wnioskodawcy. 
e) Pełnomocnictwo od pracownika z zagranicy, potwierdzające, że ubiega się o wjazd do Norwegii dla danej osoby. 

Wzór pełnomocnictwa do pozwolenia na wjazd (fullmakt for innreisetillatelse) dostępny jest na stronie https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/filarkiv/skjema/Fullmakt%20-%20innreisetillatelse_Landbruksdirektoratets%20dokumentasjonsordning_2021.docx Pełnomocnictwo wypełnia pracownik! 

Jeśli Norweska Dyrekcja Rolnictwa zatwierdzi wniosek, pracownik będzie miał prawo do wjazdu.

Przy wjeździe pracownik musi przedstawić decyzję Norweskiej Dyrekcji Rolnictwa w wersji papierowej lub cyfrowej. Decyzja jest ważna na wjazd do 30 dni od daty wydania decyzji. 

Ĺąródła: 
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2021-03-26-967
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/nyhetsrom/nyhetsarkiv/soknadsordning-for-grontnaeringen— 

Odpowiedz